บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
การรับรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที่มีผลต่อพฤติกรรมและ
แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ อัพทูมี
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
กรวิกา อณารัตน์
2558
2
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารเช้าร้านแมคโดนัลด์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน
STUDY OF MARKETING MIX BEHAVIOR AND BEHAVIOR TRENDS OF CONSUMERS TOWARD MCDONALD’S BREAKFAST IN INNER BANGKOK METROPOLIS
ปิยพันธุ์ พุทธมนต์ทักษิณ
2556
3
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
MARKETING MIX’S SATISFACTION RELATING TO CONSUMER’ BEHAVIOR OF ASIATIQUE THE RIVERFRONT
กฤตติกา คาสียา
2556
4
ความพึงพอใจของข้าราชการต่อกองการเงิน สังกัด กรมราชองครักษ์
Government officials’ satisfaction with the financial under Royal Aide-De-Camp Department
จ่าสิบเอกหญิงลานจันทร์ กิ่งวัน
2556
5
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจโดยรวมในการปฏิบัติงาน ของกาลังพลสังกัดกรมราชองครักษ์
FACTORS IN RELATION TO OVERALL SATISFACTION TO WARDS THE OPERATION OF MANPOWER OF ROYAL AIDE-DE-CAMP DEPARTMENT
จ่าสิบเอกหญิง ธนาภรณ์ ม่วงพรหม
2556
6
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อขาแขวนอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศของกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท เอสวี เอ็นจิเนียริ่ง 744 จากัด PRODUCT MIX FACTORS AFFECTING CORPORATE CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIORS OF CONDENSING UNIT FOR SV ENGINEERING 744 CO.,LTD
เฉลิมพล รุ่งเรืองสัมฤทธิ์
2556
7
การยอมรับนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแอพพลิเคชั่น สาหรับสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
INNVATION ACCEPTANCE INFLUENCING BUYING BEHAVIOR OF APPLICATIONS FOR SMART PHONES OF COSTOMERS
IN BANGKOK METROPOLIS
เทิดรัฐ แววศักดิ์
2556
8
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทปิ้งย่าง สุกี้และชาบูชาบูของผู้บริโภค
ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร
SERVICE MARKETING MIXES FACTORS INFLUENCING CONSUMERS’SERVICE USAGE BEHAVIORS AT GRILLED-MEAT, SUKI-YAKI AND SHABUSHABU BUFFET RESTAURANTS
ศิรินันท์ อมรประเสริฐชัย
2556
9
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ เช่าพระเครื่องออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTOR OF SERVICE MARKETING MIX AFFECTING ON BANGKOK CONSUMERS’MAKING DECISION TO PURCHASE AMULET ONLINE
นันทิยา นันทิยวงษ์
2556
10
ความคาดหวังผลตอบแทนที่มีผลต่อแรงจูงใจการปฎิบัติงาน ของพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง
EXPECTANCY ON COMPENSATION AFFECTING SALESPERSONS WORK MOTIVATION OF A REAL ESTATE COMPANY
ศรินณา ทรวงสังเวียน
2556
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]