บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทจัดการข้อมูลแห่งหนึ่ง
FACTORS AFFECTING ENGAGEMENT OF THE EMPLOYEES IN ORGANIZATION CAST STUDY OF AN INFORMATION MANAGEMENT COMPANY
จักรกฤษณ์ อัคคโพธิกุล
2556
2
การรับรู้ตราสินค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้กระดาษ A4 ไอเดียกรีน ของบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จากัด ในกรุงเทพมหานคร
PERCEPTION OF BRAND TOWARD CONSUMER’S SATISFACTION ON USING A4 PAPER IDEA GREEN OF THE THAI PAPER CO.,LTD. IN BANGKOK
สันติ พิบูลลักษณเลิศ
2556
3
ความพึงพอใจของลูกค้าและแนวโน้มการใช้บริการขนส่งสินค้า ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร์ ของ บริษัท ทรงทอง ทรานสปอร์ต จากัด
CUSTOMER SATISFACTION AND BEHAVIORAL TREND OF TRANSPORTTATION SERVICE (TRAILER TRUCK) OF SONGTHONG TRANSPORT LTD.
วิชัย ทองบริสุทธิ์
2556
4
ความคาดหวังและการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการบริการ ของโรงพยาบาลปทุมธานี
CUSTOMER’S EXPECTATION AND PERCEPTION TOWARD SERVICE QUALITY OF PATHUMTHANI HOSPITAL
วรรณาพร ศรีอริยนันท์
2556
5
ภาวะผู้นาของผู้บริหารที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในกรุงเทพมหานคร
SATISFACTION OF SUBORDINATE WITH LEADERSHIP OF COMMERCIAL BANKS MANAGER IN BANGKOK METROPOLIS
วุฒิชัย ใจสงค์
2556
6
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสันมาร์ช ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
PRODUCT FACTORS RELATED TO CONSUMER’S PURCHASING TREND OF NISSAN MARCH CAR IN BANGKOK METROPOLIS.
จรัญ พวงมาลา
2556
7
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สกาแคร์ของผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING CUSTOMERS BUYING BEHAVIOR OF SCACARE PRODUCTS OF FEMALE CONSUMERS IN BANGKOK
METROPOLITAN AREA
จันทร์เจ้า เรืองเดช
2556
8
การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะบุคลากร ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการให้บริการกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย ของผู้บริโภคในอา เภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
THE STUDY OF RELATIONSHIPS BETWEEN PERSONAL, PEOPLE, PHYSICAL EVIDENCE AND SERVICE PROCESS FACTORS AND BEAUTY SALON SELECTIO
จิรโชติ บุญยิ่ง
2556
9
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ต้นไม้ตกแต่งสวนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
PRODUCT FACTORS RELATING CONSUMER PURCHASING BEHAVIOR OF DECORATING GARDEN PLANTS IN BANGKOK METROPOLIS
จุมพล อ่อนจ้อย
2556
10
กลยุทธ์ในการดาเนินงานที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
ORGANIZATIONAL STRATEGY INFLUENCING EFFECTIVENESS OF STAFF IN INDUSTRIAL ESTATES
ชนกานต์ ชาวะหา
2556
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]