บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
บรรยากาศองค์กรและความเหนื่อยหน่ายในการทางานที่มีผลต่อความตั้งใจ ในการลาออกของพนักงานให้บริการทางโทรศัพท์ของธนาคารแห่งหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร
ORGANIZATION CLIMATE AND JOB BURNOUT AFFECTING THE TURNOVER OF EMPLOYEES IN THE CALL CENTER OF A COMMERCIAL BANK
ดุษฎี ชูชัยวรากิจ
2556
2
ความคาดหวัง การรับรู้และความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์การให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center)ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
Customers Expectation, Perception and Satisfaction toward the service
of Call Center of a Commercial Bank in Bangkok
ธวัลพร สง่าชาวเหนือ
2556
3
ความภักดีของผู้ใช้บริการบริษัทประกันรถยนต์ของ บริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง
SERVICE USER’S LOYALTY TOWARD A JAPANESE MOTOR INSURANCE
ธรรมรัตน์ เดียวประเสริฐ
2556
4
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS RELATING TO TRAVELLING DECISION TENDENCY BEHAVIOR IN JAPAN OF THAI TOURISTS IN BANGKOK METROPOLIS
จรรยา เหล่าชานาญวุฒิ
2556
5
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของสื่อออนไลน์ ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการระบบการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
THE RELATIONSHIP BETWEEN ONLINE MEDIAS FORMAT, MARKETING COMMUNICATION FACTORS AND BEHAVIOR TOWARD ONLINE MOVIE TICKET RESERVATION IN BANGKOK METROPOLIS
วิทยา ตันติธรรมผาติ
2556
6
ปัจจัยด้านความเครียดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานของพยาบาลวิชาชีพ จังหวัดปทุมธานี
STRESS FACTORS AFFECTING WORKING BEHAVIOR OF PRIVATE REGISTERED NURSE IN PRATHUMTHANI
สุภาพร บุญมี
2556
7
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ของมูลนิธิไร้ท์ทูเพลย์ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของเยาวชน
ACTIVITIES BASED LEARNING OF RIGHT TO PLAY THAILAND FOUNDATION RELATED TO YOUTH’S BEHAVIOR LEARNING
ประไพ ชาววิวัฒน์
2556
8
ความสัมพันธ์ระหว่างเว็บเครือข่ายสังคม Facebook และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์โค้กของผู้บริโภคในประเทศไทย
RELATIONSHIP BETWEEN FACEBOOK SOCIAL NETWORK AND BUYING BEHAVIOR OF COKE CONSUMER IN THAILAND
สาธร ชื่นประภารัตน์
2556
9
แรงจูงใจในการทางานและความพึงพอใจในงานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (ระดับปฏิบัติการ)
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในกรุงเทพมหานคร
WORKING MOTIVATION AND JOB SATISFACTION RELATIING TO ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF EMPLOYEES (OPERATIONAL LEVEL) OF THE CROWN PROPERTY BUREAU
รัศมี เอกณรงค์
2556
10
แรงจูงใจในการทางานและความพึงพอใจในงานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (ระดับปฏิบัติการ)
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในกรุงเทพมหานคร
WORKING MOTIVATION AND JOB SATISFACTION RELATIING TO ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF EMPLOYEES (OPERATIONAL LEVEL) OF THE CROWN PROPERTY BUREAU
รัศมี เอกณรงค์
2556
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]