บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่วิสุทธิกษัตริย์
MOTIVATION RELATING EMPLOYEES’ QUALITY OF WORK LIFE AT THE SIAM COMMERCIAL BAK PLC, PUBLIC COMPANY LIMITED
ON WISUT KASAT AREA OFICE
ณัฐธิดา อุดมเรืองเกียรติ
2556
2
แนวคิดการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS AFFECTING COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED (THAILAND)
STAFFS’ WORK EFFECTIVENESS
ณัฐวรรณ กิตติวิโรจน์
2556
3
คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยางรถยนต์ นั่งส่วนบุคคล “มิชลิน” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
BRAND EQUITY AND MARKETING FACTORS AFFECTING COMSUMER BUYING BEHAVIOR OF “MICHELIN” PASSENGER CAR TIRES
IN BANGKOK METROPOLIS
วรกมล เขียนภักดี
2556
4
คุณภาพชีวิตในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัทเอกชนในจังหวัดลพบุรี
QUALITY OF WORK LIFE AFFECTING ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF PRIVATE COMPANIES’ EMPLOYEES IN LOPBURI PROVINCE
ธีรินทร์ มะระกานนท์
2556
5
สมรรถนะในการบริหารจัดการของหัวหน้างานส่งผลต่อประสิทธิผลในการทางาน ของพนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
MANAGEMENT COMPETENCY OF FOREMAN AFFECT WORK EFFECTIVENESS OF EMPLOYEES IN BANGKOK METROPOLIS
นภาพร เทพรักษา
2556
6
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การซื้อสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร
FACTOR AFFECTING PURCHASING BEHAVIORS OF USED FASHIONED BRAND NAME PRODUCTS AMONG CONSUMERS IN BANGKOK
นาตยา นุชเจริญผล
2556
7
ปัจจัยด้านแรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ตลาดเพลินวาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุงเทพมหานคร
MOTIVATION AND MARKET MIX FACTORS AFFECTING TOURING BEHAVIORS AT PLEARNWAN MARKET IN PRACHUAPKHIRIKHAN AMONG THAI TOURISTS IN BANGKOK METROPOLIS.
ประทุมวรรณ เรืองวิริยะรัตน์
2556
8
รูปแบบการดารงชีวิต แรงจูงใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานประเภทไฮบริด (Hybrid) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ON THE FUEL-EFFICIENT VEHICLE: HYBRID SYSTEM OF CONSUMER IN BANGKOK METROPOLIS
ปุญชรัสมิ์ ตระกลตรีสัตย์
2556
9
ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการ ตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้องดิจิตอลประเภทดีเอสแอลอาร์ ยี่ห้อแคนนอนของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานคร
BRAND VALUE AND MARKETING MIXES FACTORS INFLUENCE PURCHASING BEHAVIORS OF DIGITAL SINGLE LENS REFLEX CAMERA AMONG CUSTOMERS IN BANGKOK METROPOLIS
พิชญาภรณ์ ถาภักดี
2556
10
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการทาความสะอาดรถยนต์จากศูนย์บริการ Green Wash ของผู้ใช้บริการในสถานีบริการน้ามันบางจาก ในเขตกรุงเทพมหานคร
MARKETING MIX FACTORS AFFECTING BEHAVIOR OF USING CARWASH SERVICE OF GREEN WASH SERVICE CENTERS AT BANGCHAK GAS STATIONS IN BANGKOK METROPOLI
ลีลารัตน์ สุทธินุ่น
2556
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]