บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
คุณค่าตราสินค้า และความพึงพอใจที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของ ผู้บริโภคกระดาษเช็ดหน้า “คลีเน็กซ์” ในเขตกรุงเทพมหานคร
BRAND EQUITY AND SATISFACTION RELATING TO CONSUMERS’ BEHAVIOR OF “KLEENEX” FACIAL TISSUE
IN BANGKOK METROPOLIS
ภัควรางค์ จิรพงศานานุรักษ์
2556
2
การเปรียบเทียบส่วนผสมทางการตลาดบริการ และความพึงพอใจของผู้โดยสารระหว่างรถโดยสารปรับอากาศ กับ รถตู้ร่วมบริการ เส้นทางกรุงเทพฯ – สิงห์บุรี
COMPARING SERVICE MARKETING MIX AND SATISFACTION OF PASSENGERS TOWARD AIR CONDITIONED BUS AND VAN SERVICE BETWEEN BANGKOK TO SINGBURI PROVINCE
ปิยวรรณ วิจิตรจรัลรุ่ง
2556
3
การยอมรับนวัตกรรมระดับองค์กร การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร
ORGANIZATIONAL INNOVATION ADOPTION, INFORMATION TECHNOLOGY ADOPTION AND JOB SATISFACTION OF BANKS’ EMPLOYEES IN BANGKOK
ตรีภพ รัตนวิชัย
2556
4
ทักษะของพนักงานและการยอมรับในเทคโนโลยีใหม่ ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการทางานของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
EMPLOYEES’ SKILL AND NEW TECHNOLOGY ADOPTION RELATING TO EMPLOYEES’ WORKING EFFECTIVENESS OF UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIM
พชรวรรณ ประพัธนุกูล
2556
5
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ “อร่อยทั่วไทย สั่งได้ที่ไปรษณีย์” ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร
SERVICE MARKETING MIXES FACTORS AFFECTING CONSUMERS’ SERVICE USAGE BEHAVIORS OF NATIONWIDE FOOD ORDERING SERVICE PROVIDED AT THE POST OFFICE
จักรพันธ์ ศรีช่วยชนม์
2556
6
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ามันอเนกประสงค์ WD-40 ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING PURCHASING BEHAVIORS ON WD-40 MULTIPURPOSE LUBRICANT AMONG CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLIS
วรินทร เทวะวโรดม
2556
7
รูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรกดเงินสด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
LIFESTYLE PATTEMS RELATED TO CASH CARD SPENDING BEHAVIOR OF CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLIS
ภัทราภรณ์ เลียบทวี
2556
8
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในตลาดน้าบางน้าผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
FACTORS AFFECTING THAI TOURISTS’ BEHAVIOR AT BANGNAMPHUNG FLOATING MARKET, SAMUTPRAKARN PROVINCE
สาธิดา คงสนทนา
2556
9
คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารสีฟ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
THE INFLUENCE OF BRAND EQUITY AND MARKETING FACTORS ON THE CONSUMER BEHAVIOR IN SELECTION OF SERVICE PROVIDED BY THE SEEFAH RESTAURANT IN BANGKOK
โฉมฉาย โฉมฉาย
2556
10
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ครีมปรับสีผิวขาว ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING PRIVATE EMPLOYEES’ PURCHASING BEHAVIOR
ON WHITENING CREAM IN BANGKOK METROPOLIS
ปนัดดา หะมณี
2556
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]