บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานของพนักงาน ธนาคารทหารไทย สายงานธุรกิจสาขา พื้นที่เขตสมุทรปราการ
FACTORS AFFECTING TMB EMPLOYEES’ WORKING BEHAVIOR.. BRANCH BANKING GROUP, SAMUTPRAKARN ZONE
มณีรัตน์ อึ้งเจริญชัย
2556
2
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซื้อเครื่องดนตรียามาฮ่าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร MARKETING MIX FACTORS AFFECTING CONSUMER’S BUYING BEHAVOIRS ON YAMAHA MUSICAL INSTRUMENTS IN BANGKOK
รัฐพล คลังวิจิตร
2556
3
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช
FACTORS AFFECTING PATIENTS’ SERVICE USAGE BEHAVIORS AT OUT-PATIENT DEPARTMENT OF SIRIRAJ HOSPITAL SPECIAL CLINIC
อรสุดา ศรีผ่อง
2556
4
ความเสมอภาค ความคาดหวังในผลตอบแทนและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร
EQUITY, EXPECTATION IN COMPENSATION AND JOB SATISFACTION OF PRIVATE FIRMS’ EMPLOYEES IN BANGKOK METROPOLIS
อิสรีย์ โรจนสุทธิ์
2556
5
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่สาคัญในการซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างของร้านค้าปลีก จากร้านค้าส่งวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสมุทรปราการ
FACTORS AFFECTING BUYING OF CONSTRUCTION MATERIALS OF RETAIL SHOPS FROM WHOLESALERS IN SAMUTPRAKARN AREA
อารีรัตน์ สุขพิริยกุล
2556
6
ปัจจัยเสริมแรงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร
REINFORCEMENT FACTORS AFFECTING WORK BEHAVIORS OF A LOGISTIC COMPANY’S EMPLOYEES IN BANGKOK
จันทร์เพ็ญ ชัยพรสุไพศาล
2556
7
การเปรียบเทียบทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนและสบู่เหลวที่มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้อสบู่ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
THE COMPARISON OF PRODUCTS ATTITUDES TOWARD BAR SOAP AND LIQUID SOAP AFFECTING BUYING BEHAVIOR OF CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLIS
วัฒนา อภิวงศ์โสภณ
2556
8
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือนวนิยาย ของวัยรุ่นในจังหวัดสมุทรสาคร
PRODUCT RELATED FACTORS AFFECTING BUYING BEHAVIOR TOWARD NOVELS OF TEENAGERS IN SAMUTSAKHON
สมฤดี เอื้อสถาพรกิจ
2556
9
ปัจจัยด้านทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานของพนักงานธนาคารสายงานสนับสนุนธุรกิจสังกัดธนาคารเฉพาะกิจแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ATTITUDES FACTORS AFFECTING SUPPORT STAFFS WORKING BEHAVIORS OF A SPECIFIC PURPOSE BANK IN BANGKOK
วรลักษณ์ แสงพงษ์นภา
2556
10
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อรถยนต์คันแรกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING FIRST CAR BUYING BEHAVIOR AMONG CONSUMER IN BANGKOK METROPOLIS
อรสา ทาปาสาย
2556
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]