บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการขายประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อธุรกิจ ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING THE SUCCESS OF COMMERCIAL BANK’ STAFF IN SELLING LIFE INSURANCE FOR COMMERCIAL LOAN PROTECTION IN BANGKOK METROPOLIS
อิสสริยา ระบิน
2556
2
ปัจจัยด้านรูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเนื้อหมูดาคูโรบูตะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
LIFESTYLES AFFECTING CONSUMER PURCHASING BEHAVIORS OF KUROBUTA PORK IN BANGKOK
สุทัศนีย์ เตชะมานะกูล
2556
3
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน บริษัท ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร
WORK MOTIVATION RELATED TO JOB PERFORMANCE EFFICIENCY OF EMPLOYEES IN A PRIVATE AIR CARGO COMPANY IN BANGKOK METROPOLIS.
ดาริน ปฏิเมธีภรณ์
2556
4
อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON THE LEARING ORGANIZATION DEVELOPMENT
อภิชชยา บุญเจริญ
2556
5
ลักษณะการทางานเป็นทีมที่มีผลต่อประสิทธิผลทีมงานของพนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
TEAMWORK AFFECTING EFFECTIVENESS OF EMPLOYEES IN PRIVATE COMPANIES IN BANGKOK METROPOLIS
สุธาสินี อาภาศิริกุล
2556
6
คุณภาพชีวิตในการทางานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานวิศวกรในกรุงเทพมหานคร
WORKING LIFE QUALITY AFFECTING WORK SATISFACTION OF ENGINEERING IN BANGKOK METROPOLIS
ธัญณภัช ขนทรัพย์
2556
7
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถานีล้างและทาความสะอาดรถยนต์ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีของผู้บริโภค
SERVICE MARKETING MIX FACTORS INFLUENCE CONSUMERS’ SERVICE USAGE BEHAVIORS AT THE CAR WASH STATION IN THONBURI AREA
ดนุพล อธิธรรมพิทักษ์
2556
8
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการดาวน์โหลดบริการเพลงของศิลปิน ค่ายอาร์สยามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS RELATING CONTENT MUSIC DWWNLOADING BEHAVIOR OF SIAM’S ARTISTS OF THE CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLITAN
สุรเดช ดาราเย็น
2556
9
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการทางานของเพื่อนร่วมงานกับประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN COWORKERS BEHAVIOR AND WORKING EFFICIENCY OF THE COMPANY OFFICER IN METROPOLITAN AREA
แวววรรณ ชนมาสุข
2556
10
ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ของประชาชนที่ไม่ใช่มุสลิม ในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS EFFECTING THE INTENTION TO USE SERVICES OF THE ISLAMIC BANK OF THAILAND FOR NON- MUSLIM IN BANGKOK
วรรณวิษา พันธ์จำปา
2556
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]