บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
พฤติกรรมการรับประทานอาหารริมทางในย่านถนนเยาวราชของผู้บริโภควัยทางานในกรุงเทพมหานคร
STREET FOOD DINING BEHAVIORS ON YAOWARAJ ROAD AMONG WORKING-AGED CONSUMERS IN BANGKOK
ณฤดี ศิรฐานนท์
2556
2
ภาพลักษณ์องค์กรธุรกิจขายตรง ประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม และของใช้ส่วนตัวที่มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจ
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
CORPORATE IMAGE OF DIRECT-SELLING COMPANY OF CUSTOMER PRODUCT OF BEAUTY AND PERSONAL IS RELATE TO CONSUMER’S TRUST IN BANGKOK
ดนัย ไตรสมสาตร์
2556
3
ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ และความจงรักภักดีของลูกค้า ที่ใช้บริการ ธนาคารกรุงเทพจากัด (มหาชน) อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
CUSTOMERS ATTITUDE ON MARKETING MIX AND LOYALTY TOWARDS BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED IN AMPHUR MUANG SAMUTPRAKARN PROVINCE
มลฤดี คงกระพันธ์
2556
4
ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของผู้ประกันตนโครงการประกันสังคมที่มีต่อการใช้บริการของโรงพยาบาลจุฬารัตน์3 จังหวัดสมุทรปราการ
Satisfactions and Loyalties of Insured Persons with the Service of Chularat3 Hospital in Samutprakarn Province
วรัญญา โกศล
2556
5
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคโยเกิร์ตแอคทีเวียของผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร
THE FACTORS THAT INFLUENCE ACTIVIA YOGURT’S CONSUMING BEHAVIOR OF FEMALE CONSUMER IN BANGKOK METROPOLIS
กุลิสรา อริสรกุลธร
2556
6
ความพึงพอใจที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทางานร่วมกันของพนักงานบริษัทสีแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
SATISFACTION RELATING TO EMPLOYEES' WORKING COOPERATION EFFICIENCY OF A PAINTING COMPANY IN BANGKOK METROPOLIS
วรินทิพย์ ขานฤทธี
2556
7
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านแมคโดนัลด์ 24 ชั่วโมง ในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING CUSTOMERS’ SATISFACTION TOWARD MCDONALD’S 24 HOURS RESTAURANT IN BANGKOK METROPOLITAN AREA
สุภาพรรณ พฤกษาวนกิจ
2556
8
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และรูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อคอนโดมิเนียมในเขตบางนาของผู้บริโภค
PRODUCT MIX AND LIFESTYLE FACTORS AFFECTING PURCHASING BEHAVIORS OF CONDOMINIUMS IN BANG NA DISTRICT
สิโรรส รัชตเศรษฐ์
2556
9
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทจัดการข้อมูลแห่งหนึ่ง
FACTORS AFFECTING ENGAGEMENT OF THE EMPLOYEES IN ORGANIZATION CAST STUDY OF AN INFORMATION MANAGEMENT COMPANY
จักรกฤษณ์ อัคคโพธิกุล
2556
10
การรับรู้ตราสินค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้กระดาษ A4 ไอเดียกรีน ของบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จากัด ในกรุงเทพมหานคร
PERCEPTION OF BRAND TOWARD CONSUMER’S SATISFACTION ON USING A4 PAPER IDEA GREEN OF THE THAI PAPER CO.,LTD. IN BANGKOK
สันติ พิบูลลักษณเลิศ
2556
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]