บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านแม็กซ์แวลูของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS RELATING TO CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIOR ON PRODUCT AT MAX VALUE STORE IN BANGKOK METROPOLIS
ศิริพร พงศ์เวธัสชัย
2557
2
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าวินเทจมือสองออนไลน์ ของผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS RELATING TO ONLINE PURCHASING BEHAVIOR OF WORKING WOMEN ON SECONDHAND VINTAGE CLOTHING IN BANGKOK METROPOLIS
เสาวลักษณ์ สุขผล
2557
3
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อผ้าตราสินค้าหนึ่งของไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS RELATING TO CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIOR ON CLOTHING OF A THAI BRAND IN BANGKOK METROPOLIS
มนธิรา ศิริภัทรประวัติ
2557
4
ปัจจัยด้านแรงจูงใจและรูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่โนเกีย รุ่นลูเมีย ของผู้บริโภค
MOTIVATION AND LIFESTYLE FACTORS AFFECTION PURCHASING BEHAVIOR OF NOKIA LUMIA MOBILE PHONES AMONG CONSUMERS
จิรายุ จรัสสิริประภา
2557
5
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องสาอางของอเมริกาผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS RELATING TO CONSUMER’S OVERALL SATISFACTION IN BUYING AMERICAN COSMETICS VIA INTERNET IN BANGKOK METROPOLIS
พิมพ์ภัทรา นวเศรษฐโกศล
2557
6
นักแสดงที่มีชื่อเสียงในโฆษณาขนมขบเคี้ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
CELEBRITY ACTOR AND ACTRESS ON SNACK ADVERTISING AFFECTING CONSUMER DECISION IN BANGKOK METROPOLIS
ภัทราภรณ์ ปานพิมพ์
2557
7
ทัศนคติของสตรีผู้เข้าชมเว็บชุมชนออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อ เครื่องสาอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลี
WOMEN’S ATTITUDE TOWARDS ONLINE COMMUNITY WEBSITE RELATING TO PURCHASING TREND ON KOREAN IMPORTED COSMETIC
ธันยพร เครือบริบูรณ์ศีล
2557
8
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ ร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมงยี่ห้อหนึ่ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
SERVICE MARKETING MIX INFLUENCING USAGE SERVICE TENDENCY ON 24-HOUR FRESH COFFEE SHOP IN BANGKOK METROPOLIS
ธนิตา เวสารัชกิตติ
2557
9
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านโซเชียลมีเดีย
FACTORS RELATING TO PRODUCT BUYING BEHAVIOR OF CONSUMER THROUGH SOCIAL MEDIA
เชาว์วัต จันดี
2557
10
การรับรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผู้บริโภคที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกาลังของพนักงานโรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
PERCEPTION OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS TOOLS AFFECTING ENERGY DRINKS PURCHASING BEHAVIORS AMONG INDUSTRIAL WORKERS IN LAT KRABANG IND
ภูษิต อมรโพธิภิรมย์
2557
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]