บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ความพึงพอใจของลูกค้าและแนวโน้มการใช้บริการขนส่งสินค้า ประเภทรถบรรทุกเทรลเลอร์ ของ บริษัท ทรงทอง ทรานสปอร์ต จากัด
CUSTOMER SATISFACTION AND BEHAVIORAL TREND OF TRANSPORTTATION SERVICE (TRAILER TRUCK) OF SONGTHONG TRANSPORT LTD.
วิชัย ทองบริสุทธิ์
2556
2
ความคาดหวังและการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการบริการ ของโรงพยาบาลปทุมธานี
CUSTOMER’S EXPECTATION AND PERCEPTION TOWARD SERVICE QUALITY OF PATHUMTHANI HOSPITAL
วรรณาพร ศรีอริยนันท์
2556
3
ภาวะผู้นาของผู้บริหารที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในกรุงเทพมหานคร
SATISFACTION OF SUBORDINATE WITH LEADERSHIP OF COMMERCIAL BANKS MANAGER IN BANGKOK METROPOLIS
วุฒิชัย ใจสงค์
2556
4
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อรถยนต์นิสสันมาร์ช ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
PRODUCT FACTORS RELATED TO CONSUMER’S PURCHASING TREND OF NISSAN MARCH CAR IN BANGKOK METROPOLIS.
จรัญ พวงมาลา
2556
5
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สกาแคร์ของผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING CUSTOMERS BUYING BEHAVIOR OF SCACARE PRODUCTS OF FEMALE CONSUMERS IN BANGKOK
METROPOLITAN AREA
จันทร์เจ้า เรืองเดช
2556
6
การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะบุคลากร ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการให้บริการกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย ของผู้บริโภคในอา เภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
THE STUDY OF RELATIONSHIPS BETWEEN PERSONAL, PEOPLE, PHYSICAL EVIDENCE AND SERVICE PROCESS FACTORS AND BEAUTY SALON SELECTIO
จิรโชติ บุญยิ่ง
2556
7
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ต้นไม้ตกแต่งสวนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
PRODUCT FACTORS RELATING CONSUMER PURCHASING BEHAVIOR OF DECORATING GARDEN PLANTS IN BANGKOK METROPOLIS
จุมพล อ่อนจ้อย
2556
8
กลยุทธ์ในการดาเนินงานที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
ORGANIZATIONAL STRATEGY INFLUENCING EFFECTIVENESS OF STAFF IN INDUSTRIAL ESTATES
ชนกานต์ ชาวะหา
2556
9
แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่วิสุทธิกษัตริย์
MOTIVATION RELATING EMPLOYEES’ QUALITY OF WORK LIFE AT THE SIAM COMMERCIAL BAK PLC, PUBLIC COMPANY LIMITED
ON WISUT KASAT AREA OFICE
ณัฐธิดา อุดมเรืองเกียรติ
2556
10
แนวคิดการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS AFFECTING COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED (THAILAND)
STAFFS’ WORK EFFECTIVENESS
ณัฐวรรณ กิตติวิโรจน์
2556
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]