บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
การรับรู้และการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
รวีวรรณ เกษมศรีวิไล
2565
2
พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ณ ศูนย์การค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19
โสภามาศ เกาะแก้ว
2565
3
อิทธิพลของปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพการบริการ และด้านบุคคลอ้างอิง ที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven Delivery ของผู้บริโภค
พีรกานต์ พุ่มแก้ว
2565
4
ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
จิตตรา ดวงตาแก้ว
2565
5
พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พลชา รุ่งเรืองไพศาลสุข
2565
6
พฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
โสภิตา พลสา
2565
7
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
อดิศร กิจบำรุง
2565
8
คุณค่าตราสินค้าและแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางเรฟลอน ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
อารดา ต่วนชะเอม
2565
9
อิทธิพลของปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ภาวิณี โฆสะนันท์ชัย
2565
10
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภัสราภรณ์ พูลสวัสดิ์
2565
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]