บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community Mall ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
SERVICE MARKETING MIX AND BEHAVIOR TOWARD JAPANESE RESTAURANTS IN COMMUNITY MALL OF CUSTOMERS
IN BANGKOK METROPOLIS
กนกพรรณ สุขฤทธิ์
2557
2
พฤติกรรมการใช้บริการกับความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการ สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
CUSTOMERS’ SERVICE BEHAVIOR, EXPECTATIONS AND PERCEIVED BRANCH’S SERVICE QUALITY OF THE BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES IN THE BANGKOK METROPO
ภาสินี ธนิกุล
2557
3
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
ORGANIZATIONAL CULTURE AFFECTING EMPLOYEES’ ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN THAI OIL COMPANY LIMITED (THAILAND)
นิธิ ตันทวีวงศ์
2557
4
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ ข้าวเหนียวในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
FACTORS RELATING TO THE CONSUMER BEHAVIOR IN STICKY RICE BURGER PRODUCT IN A CONVENIENCE STORE
IN BANGKOK METROPOLIS
ปุณยนุช อินทนิล
2557
5
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การใช้บัตรสมาชิกแกรนด์คลาสสิคพรีเมียร์
MARKETING MIX FACTORS RELATING TO USAGE BEHAVIOR ON GRAND CLASSIC PREMIER MEMBER CARD
ณรงค์เดช ศรีประสาน
2557
6
พฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
CONSUMER BEHAVIOR ON “OCHAYA” FRUIT TEA IN BANGKOK METROPOLIS
ธิดาวรรณ จงเกรียงไกร
2557
7
การรับรู้ คุณภาพการบริการ และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อโครงการครอบครัวสุขสันต์กับบริการขนส่งมวลชนกรุงเทพ
PERCEPTION, SERVICES QUALITY AND CONSUMERS’ BEHAVIORALTREND TOWARD THE HAPPY FAMILY PROJECT WITH THE BANGKOK MASS TRANSIT AUTHORITY SERVICE
ทศพร ไตรเกียรติภูมิ
2557
8
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์ของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร
SERVICE MARKETING MIXES FACTORS AFFECTING POSTAL DELIVERY SERVICES USAGE BEHAVIOR AMONG ELECTRONIC COMMERCE ENTREPRENEURS IN BANGKOK METROPOLIS
พิสุทธินี พานทอง
2557
9
ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ และแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อคูปองส่วนลดสินค้าและบริการบนเว็บไซต์ Groupon ของผู้บริโภคในประเทศไทย
THE ATTITUDE TOWARD THE MARKETING MIXES OF SERVICE AND MOTIVATION THAT RELATED TO THE TENDENCY OF PURCHASING PRODUCT AND SERVICE COUPON’S BEHAV
กัญญารัตน์ สมศักดิ์
2557
10
วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย สานักงานใหญ่
ORGANIZATIONAL CULTURE RELATING TO EMPLOYEES’ COMMITMENT ON ORGANIZATION AT KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
นงนภา จันทร์แป้น
2557
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]