บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยางรถยนต์ นั่งส่วนบุคคล “มิชลิน” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
BRAND EQUITY AND MARKETING FACTORS AFFECTING COMSUMER BUYING BEHAVIOR OF “MICHELIN” PASSENGER CAR TIRES
IN BANGKOK METROPOLIS
วรกมล เขียนภักดี
2556
2
คุณภาพชีวิตในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัทเอกชนในจังหวัดลพบุรี
QUALITY OF WORK LIFE AFFECTING ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF PRIVATE COMPANIES’ EMPLOYEES IN LOPBURI PROVINCE
ธีรินทร์ มะระกานนท์
2556
3
สมรรถนะในการบริหารจัดการของหัวหน้างานส่งผลต่อประสิทธิผลในการทางาน ของพนักงานบริษัทเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
MANAGEMENT COMPETENCY OF FOREMAN AFFECT WORK EFFECTIVENESS OF EMPLOYEES IN BANGKOK METROPOLIS
นภาพร เทพรักษา
2556
4
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การซื้อสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร
FACTOR AFFECTING PURCHASING BEHAVIORS OF USED FASHIONED BRAND NAME PRODUCTS AMONG CONSUMERS IN BANGKOK
นาตยา นุชเจริญผล
2556
5
ปัจจัยด้านแรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ตลาดเพลินวาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในกรุงเทพมหานคร
MOTIVATION AND MARKET MIX FACTORS AFFECTING TOURING BEHAVIORS AT PLEARNWAN MARKET IN PRACHUAPKHIRIKHAN AMONG THAI TOURISTS IN BANGKOK METROPOLIS.
ประทุมวรรณ เรืองวิริยะรัตน์
2556
6
รูปแบบการดารงชีวิต แรงจูงใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานประเภทไฮบริด (Hybrid) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ON THE FUEL-EFFICIENT VEHICLE: HYBRID SYSTEM OF CONSUMER IN BANGKOK METROPOLIS
ปุญชรัสมิ์ ตระกลตรีสัตย์
2556
7
ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการ ตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้องดิจิตอลประเภทดีเอสแอลอาร์ ยี่ห้อแคนนอนของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานคร
BRAND VALUE AND MARKETING MIXES FACTORS INFLUENCE PURCHASING BEHAVIORS OF DIGITAL SINGLE LENS REFLEX CAMERA AMONG CUSTOMERS IN BANGKOK METROPOLIS
พิชญาภรณ์ ถาภักดี
2556
8
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการทาความสะอาดรถยนต์จากศูนย์บริการ Green Wash ของผู้ใช้บริการในสถานีบริการน้ามันบางจาก ในเขตกรุงเทพมหานคร
MARKETING MIX FACTORS AFFECTING BEHAVIOR OF USING CARWASH SERVICE OF GREEN WASH SERVICE CENTERS AT BANGCHAK GAS STATIONS IN BANGKOK METROPOLI
ลีลารัตน์ สุทธินุ่น
2556
9
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อหนังสืออิเลคทรอนิกส์ในมุมมองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
MARKETING MIX FACTORS AFFECTING BUYING BEHAVIOR TREND OF ELECTRONIC BOOKS IN CONSUMER’S VIEW
IN BANGKOK METROPOLIS
ภาวิณี แจ้งสรรพกิจ
2556
10
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุก ในจังหวัดสระบุรี
FACTORS AFFECTING TRUCK DRIVER'S JOB SATISFACTION IN SARABURI PROVINCE AREA
รวีพรรณ ลี้ภัยเจริญ
2556
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]