บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรม การทาศัลยกรรมเสริมความงามของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS RELATING WITH TENDENCY OF USERS’ SERVICE BEHAVIOR IN PLASTIC SURGERY IN BANGKOK METROPOLIS
ภัทราพร วิษณุรัก
2557
2
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีแหล่งกาเนิด จากประเทศจีน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVE FACTORS AND PURCHASE DECISION-MAKING TOWARD MADE-IN-CHINA PRODUCTS OF CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLITAN AREA
มัตติกา ช่างศูนย์
2557
3
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
SATISFACTION ON SERVICE MARKETING MIX RELATING TO SERVICE USAGE BEHAVIOR ON FARMER CREDIT CARD OF BANK FOR AGRICULTURE AND AGRIC
ยุวดี เล้าเรือนบุญ
2557
4
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อบัตรคอนเสิร์ต BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
SERVICE MARKETING MIX FACTOR RELATING TO CONSUMER’S PURCHASING DECISION IN “BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL” TICKET IN BANGKOK METROPOLIS
วรรณพร รอดทอง
2557
5
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม กาแฟสดของผู้บริโภคที่ร้าน True Coffee สาขาอาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก
SERVICE MARKETING MIX RELATING TO CONSUMERS’ BUYING DECISION ON FRESH COFFEE AT TRUE COFFEE PATRA COMPLEX BRANCH IN RATCHADAPHISEK ROAD
ศิรินภา พิมรินทร์
2557
6
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อไอศกรีมเค้ก แดรี่ควีน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
SERVICE MARKETING MIX FACTORS RELATION TO CONSUMERS’ PURCHASEING DECISION IN ICE-CREAM CAKE AT DAIRY QUEEN IN BANGKOK METROPOLIS
ศิริรัตน์ อ่อนรำพรรณ
2557
7
ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จากัด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้บริการของลูกค้า
THE SERVICE QUALITY SATISFACTION OF THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION UNIT TELLER OFFICERS RELATING TO CONSUMERS’ SERVICE USAGE BEHAVIOR
สวรรยา เวสประชุม
2557
8
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
PRODUCT FACTORS RELATING TO WORKING PEOPLE’S PURCHASE BEHAVIOR OF SUPPLEMENTARY FOODS IN BANGKOK METROPOLIS
สิริรัตน์ ห้วยธาร
2557
9
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฉีดโบทูลินั่มท๊อกซิน ไทป์เอ (โบท๊อกซ์) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS RELATING TO CONSUMER BEHAVIOR ON INJECTING BOTULINUM TOXIN TYPE A IN BANGKOK METROPOLIS
ธีระวัฒน์ คมรัตน์นนท์
2557
10
พฤติกรรมการซื้ออาหารเช้าซีเรียลตราสินค้าเคลล็อกส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIOR OF KELLOGG’S BREAKFAST CEREAL IN BANGKOK METROPOLIS
วิภา จันทมิตร
2557
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83]