บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ลักษณะส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ของผู้บริโภคที่ร้านอาหารคิงคองบุฟเฟ่ต์ในกรุงเทพมหานคร
SERVICE MARKETING MIX AFFECTING CONSUMER BEHAVIOR TOWARD KING KONG BUFFET RESTAURANT IN BANGKOK METROPOLIS
รัตนา แซ่เตีย
2556
2
การเปรียบเทียบ ความฉลาดทางอารมณ์ ความเป็นเลิศและความพึงพอใจต่อหัวหน้างานเพศชายและหญิงของพนักงาน บริษัทน้ามันหล่อลื่นแห่งหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร
COMPARISON OF EMOTIONAL QUOTIENT, LEADERSHIP AND SATISFACTION BETWEEN MALE AND FEMALE LEADERS OF A LUBRICANT COMPANY
ปทุมวดี โอสถานนท์
2556
3
แนวคิดการควบคุมคุณภาพ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานสายปฏิบัติการ ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
QUALITY CONTROL APPROACH RELATING TO OPERATIONS STAFF’ PERFORMANCE EFFICIENCY OF KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
อมร สามารถ
2557
4
ภาพลักษณ์ของบริษัท ทรูมูฟ จากัด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
IMAGE OF THE TRUEMOVE CORPORATION Ltd., RELATING TO SERVICE USAGE BEHAVIOR OF CONSUMER IN BANGKOK METROPOLIS
เรณุกา ทองวงษ์เพ็ชร
2557
5
ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการ E-Banking ของผู้ใช้บริการทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร
USERS’ ATTITUDE IN SERVICE MARKETING MIX RELATING TO USAGE SERVICE BEHAVIOR TOWARDS E-BANKING FINANCIAL SERVICES IN BANGKOK METROPOLIS
นารีรัตน์ หาญถาวรชัยกิจ
2557
6
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ เสื้อชั้นในวัยรุ่นสตรีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
MARKETING MIX FACTORS AFFECTING PURCHASING BEHAVIORS OF BRAS AMONG YOUNG ADULT FEMALES IN BANGKOK
ปองทิพ ลิ่มหลัก
2557
7
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวรรณกรรมเยาวชน ของวัยรุ่นในจังหวัดสมุทรปราการ
FACTORS RELATING TO BUYING BEHAVIOR OF YOUTH LITERATURE AT SAMUTPRAKARN PROVINCE
วิไลรัตน์ เอี่ยมสุองค์
2557
8
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
FACTOR INFLUENCING SERVICE USAGE BEHAVIORS OF SANSAB CANAL PASSANGER BOAT
ณิชาภัทร บุญคง
2557
9
ความพึงพอใจในการใช้บริการโทรศัพท์ประจาที่ [บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)] ของผู้บริโภคในอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
CUSTOMERS’ SATIFICATION TOWARD TOT PUBLIC COMPANY LIMITED FIXED LINE TELEPHONES AMONG CONSUMERS
IN THANYABUREE DISTRICT, PATHUMTHANI
พนิดา ทองอยู่
2557
10
ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เวชสาอางรักษาสิวยี่ห้อยูเซอรินของผู้บริโภคในโรงพยาบาลเอกชน
เขตกรุงเทพมหานคร
ATTITUDE OF MARKETING MIX FACTOR RELATING TO CONSUMERS’ BUYING BEHAVIOR ON EUCERIN ACNE SKINCARE
AT PRIVATE HOSPITALS IN BANGKOK METROPOLIS
เชิดชัย ดวนใหญ่
2557
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]