บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการ ของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนาแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร
CUSTOMER ENGAGEMENT TOWARDS THE SERVICE OF A PRIVATE HOSPITAL IN BANGKOK
อิศราพงศ์ พงศ์ทวีรวิโรฒ
2557
2
ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง
MOTIVATIONAL FACTORS AFFECTING EMPLOYEE COMMITMENT IN A PARTICULAR SECURITIES COMPANY
ชัชนี จิรประยุกต์เลิศ
2557
3
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การตัดสินใจซื้อ วิสต้า การ์เด้น คอนโดมิเนียม
THE RELATIONSHIP BETWEEN MARKETING MIX AND CONSUMER’S DECISION MAKING BEHAVIORS ON BUYING VISTA GARDEN
CONDOMINIUM
ศศิณัชชา หอมคง
2557
4
คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจ ในผลิตภัณฑ์ของ H&M ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
BRAND EQUITY RELATING TO CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIOR AND SATISFACTION TOWARD H&M PRODUCT IN BANGKOK METROPOLIS
ปรียานุช วีระรักษ์เดชา
2557
5
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเล็กมาก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS RELATING TO CONSUMERS’BUYING BEHAVIOR ON SUB-COMPACT JAPANESE CARS IN BANGKOK METROPOLIS
วชิราภรณ์ ลิ้มประภาสิริกุล
2557
6
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกันชีวิต ที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION OF LIFE INSURANCE COMPANY RELATING TO CONSUMERS’ BUYING DECISION TREND IN BANGKOK METROPOLIS
นวพร จริยะนันตกุล
2557
7
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
THE CORRELATION BETWEEN MARKETING COMMUNICATION AND PURCHASE DECISION ON LIFE INSURANCE OF OLDER PERSON IN BANGKOK METROPOLIS
รุ่งฤดี พุ่มโพธิ์สุวรรณ
2557
8
ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการทางานของพยาบาลวิชาชีพ ในเครือบริษัท สมิติเวช จากัด มหาชน
ATTITUDE FACTORS AFFECTING WORKING BEHAVIOR OF NURSE IN SAMITIVEJ PUBIC COMPANY LTD.
วรพรรณ โพธิ์แก้ว
2557
9
ภาพลักษณ์ของตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
FLEA MARKET SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY’S IMAGE RELATING TO CONSUMER’S PURCHASING BEHAVIOR
สินีนาถ ริค้า
2557
10
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ เครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
SERVICE MARKETING MIX FACTORS INFLUECING CONSUMER’S BUYING BEHAVIOR ON AIR CONDITIONING IN NORTHEASTERN REGION
กฤษชนก จงใจรักษ์
2557
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]