บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต เดอะวิสดอมธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
THE INFLUENCE OF MARKETING MIX FACTORS ON USAGE BEHAVIORS OF WISDOM CREDIT CARD OF KASIKORNBANK PLC, BANGKOK
จีรัศยา ถาวร
2557
2
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค ชานมไข่มุกของผู้บริโภควัยทางานในเขตวัฒนา
SERVICE MARKETING MIX RELATING TO WORKING AGE CONSUMER BEHAVIOR IN DRINKING PEARL MILK TEA IN WATTANA DISTRICT
จิตชุดา นรเวทางค์กุล
2557
3
คุณภาพการให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ธนาคารของรัฐแห่งหนึ่งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
SERVICE QUALITY RELATING TO CUSTOMERS’ USAGE SERVICE BEHAVIOR AT A GOVERNMENT BANK IN BANGKOK METROPOLIS
พรทิพย์ พงศ์เวธัสชัย
2557
4
การยอมรับนวัตกรรมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
INNOVATION ADOPTION RELATING TO A SERVICE USAGE TENDENCY OF MOBILE PHONE NOTWORK IN BANGKOK METROPOLIS
ธีรพงศ์ อุ่นตันเตยานนท์
2557
5
ความพึงพอใจด้านส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บัตรเครดิตของนักศึกษาระดับปริญญาโท ในเขตกรุงเทพมหานคร
SATISFACTION OF SERVICE MARKETING MIX INFLUENCING CONSUMERS’ USAGE BEHAVIOR IN CREDIT CARD FOR GRADUATE STUDENTS IN MASTER’S DEGREE IN BANGKOK METROPOLIS
สุรีย์ภรณ์ ทรัพย์จรูญ
2557
6
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องของคนวัยทางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
SATISTACTION ON MARKETING MIX RELATING TO BUYING BEHAVIOR OF WORKING PEOPLE ON READY-TO-DRINK CANNED COFFEE IN BANGKOK METROPOLIS
ณัฐพล ทิพย์แก้ว
2557
7
คุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ตราฟาร์มเฮ้าส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
BRAND EQUITY RELATING CONSUMER BAHAVIOR OF FARMHOUSE BAKERY IN BANGKOK METROPOLIS
อนุรี สุนทรเดชะ
2557
8
ทัศนคติและการรับรู้ข่าวสารที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนชนิดผงละลายน้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ATTITUDE AND PERCEPTION ON INFORMATION RELATING TO PURCHASING BEHAVIOR ON DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT IN COLLAGEN POWDER IN BANGKOK METROPOLIS
อภิรดี นิวัฒนสกุล
2557
9
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านแม็กซ์แวลูของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS RELATING TO CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIOR ON PRODUCT AT MAX VALUE STORE IN BANGKOK METROPOLIS
ศิริพร พงศ์เวธัสชัย
2557
10
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าวินเทจมือสองออนไลน์ ของผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS RELATING TO ONLINE PURCHASING BEHAVIOR OF WORKING WOMEN ON SECONDHAND VINTAGE CLOTHING IN BANGKOK METROPOLIS
เสาวลักษณ์ สุขผล
2557
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]