บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
คุณภาพชีวิตการทางานที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีในองค์กรของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย
QUALITY OF WORKING LIFE RELATING TO ORGANIZATION LOYALTY OF A FOREIGN BANK’S EMPLOYEES IN THAILAND
นิศาชล เรืองชู
2557
2
ปัจจัยสู่ความสาเร็จของนักธุรกิจขายตรง ของบริษัทยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จากัด
SUCCESS FACTORS OF THE DIRECT SALE PERSON FROM UNICITY MARKETING (THAILAND) CO. LTD.
ชุติพร ชวสินธุ์
2557
3
คุณค่าตราสินค้า ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้บริการ เครือข่าย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร
BRAND EQUITY RELATING TO CONSUMERS SATISFACTION IN USAGE SERVICE OF AIS NETWORK IN BANGKOK METROPOLIS
ไกรศรี อุปถัมชาติ
2557
4
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ บุคลากรฝ่ายบัญชีการเงินบริษัทแห่งหนึ่งในกลุ่มธุรกิจพลังงาน
FACTORS AFFECTING JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES IN ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT IN PRIVATE COMPANY
OF POWER BUSINESS
ฐิติมา เสริมวิวัฒน์วงศ์
2557
5
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 ของผู้ขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
FACTORS RELATING TO DRIVERS’ DECISION BEHAVIOR ON GASOHOL E20 FOR PERSONAL PASSENGER VEHICLE OF LESS THAN 7 SEATS IN BANGKOK METROPOLIS
ธนากร วุฒิมาปกรณ์
2557
6
ภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า ศูนย์บริการโตโยต้า เคมอเตอร์
CORPORATE IMAGE INFLUENCING CONSUMERS’ BEHAVIOR ON USING SERVICE AT TOYOTA K MOTOR
วีระวัฒน์ วรนุช
2557
7
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม การซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
SERVICE MARKETING MIX FACTORS RELATING TO CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIOR TRENDS FOR CANCER INSURANCE
IN THE BANGKOK METROPOLIS
นิรมล สุรัตนโสภณ
2557
8
การบริหารจัดการตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
LEARNING ORGANIZATION MANAGEMENT RELATING TO EMPLOYEE’S WORK EFFICIENCY OF KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ภัทรพร สมเพชร
2557
9
ส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ย่าน Community Mall ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
SERVICE MARKETING MIX AND BEHAVIOR TOWARD JAPANESE RESTAURANTS IN COMMUNITY MALL OF CUSTOMERS
IN BANGKOK METROPOLIS
กนกพรรณ สุขฤทธิ์
2557
10
พฤติกรรมการใช้บริการกับความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการ สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
CUSTOMERS’ SERVICE BEHAVIOR, EXPECTATIONS AND PERCEIVED BRANCH’S SERVICE QUALITY OF THE BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES IN THE BANGKOK METROPO
ภาสินี ธนิกุล
2557
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]