บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
871
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
SATISFACTION ON SERVICE MARKETING MIX RELATING TO SERVICE USAGE BEHAVIOR ON FARMER CREDIT CARD OF BANK FOR AGRICULTURE AND AGRIC
ยุวดี เล้าเรือนบุญ
2557
872
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อบัตรคอนเสิร์ต BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
SERVICE MARKETING MIX FACTOR RELATING TO CONSUMER’S PURCHASING DECISION IN “BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL” TICKET IN BANGKOK METROPOLIS
วรรณพร รอดทอง
2557
873
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม กาแฟสดของผู้บริโภคที่ร้าน True Coffee สาขาอาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก
SERVICE MARKETING MIX RELATING TO CONSUMERS’ BUYING DECISION ON FRESH COFFEE AT TRUE COFFEE PATRA COMPLEX BRANCH IN RATCHADAPHISEK ROAD
ศิรินภา พิมรินทร์
2557
874
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อไอศกรีมเค้ก แดรี่ควีน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
SERVICE MARKETING MIX FACTORS RELATION TO CONSUMERS’ PURCHASEING DECISION IN ICE-CREAM CAKE AT DAIRY QUEEN IN BANGKOK METROPOLIS
ศิริรัตน์ อ่อนรำพรรณ
2557
875
ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จากัด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้บริการของลูกค้า
THE SERVICE QUALITY SATISFACTION OF THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION UNIT TELLER OFFICERS RELATING TO CONSUMERS’ SERVICE USAGE BEHAVIOR
สวรรยา เวสประชุม
2557
876
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
PRODUCT FACTORS RELATING TO WORKING PEOPLE’S PURCHASE BEHAVIOR OF SUPPLEMENTARY FOODS IN BANGKOK METROPOLIS
สิริรัตน์ ห้วยธาร
2557
877
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฉีดโบทูลินั่มท๊อกซิน ไทป์เอ (โบท๊อกซ์) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS RELATING TO CONSUMER BEHAVIOR ON INJECTING BOTULINUM TOXIN TYPE A IN BANGKOK METROPOLIS
ธีระวัฒน์ คมรัตน์นนท์
2557
878
พฤติกรรมการซื้ออาหารเช้าซีเรียลตราสินค้าเคลล็อกส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIOR OF KELLOGG’S BREAKFAST CEREAL IN BANGKOK METROPOLIS
วิภา จันทมิตร
2557
879
ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนตราสารทุนของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร
MARKETING MIX FACTORS THAT ARE RELATED TO INVESTMENT BEHAVIOR OF EQUITY FUND FOR INDIVIDUAL INVESTORS IN BANGKOK
ภัคทนัน พงศ์ธนนภ
2557
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]