บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
คุณภาพการให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกล้องวงจรปิดตราสินค้าโอโชเท็น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เปี่ยมศักดิ์ ฟ้าอำนวย
2561
2
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อไส้กรอกแพ็คซอง ของร้านสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร
ธนวนิจ ชำนาญสวน
2561
3
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
กนกกาญจน์ กิติกาญจน์
2561
4
การเชื่อมโยงภาพลักษณ์ตราสินค้าไปสู่การขยายธุรกิจใหม่ที่ส่งอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้บริการร้านคาเฟ่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ
อัญชิสา ศิริสัมพันธ์
2561
5
การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
พิชญา เหลืองช่อสิริ
2561
6
ระบบสนับสนุนที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในสังกัดสำนักงานใหญ่
ขวัญชนก อัจจิมาธีระ
2561
7
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และทัศนคติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อขวดน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์รักษ์โลก
ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สาวิตรี เพ็ชรเกลี้ยง
2561
8
ปัจจัยทางชีวสังคมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การ
ของพนักงานประจำคนไทย ในบริษัทเอกชนข้ามชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร
เพชรรัตน์ แก้วสุทธา
2561
9
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่สนับสนุนคุณลักษณะ
ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย
อรทัย เกียรติศรีวรกุล
2561
10
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงาน บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จากัด
ธนะชัย แจ่มจันทร์
2561
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44]