บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภคต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาตรามือ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ปิยะวรรณ สัตย์ซื่อ
2561
2
ความรุู้ความเข้าใจและส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สุกัลยา มงคลสตกาญจน์
2561
3
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและนโยบายองค์กร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ของพนักงาน บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
ญาดา เฉลิมล้น
2561
4
การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุน Generation Y ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ฉัตรชนก ตรีประทีปกุล
2561
5
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเปิดรับสื่อกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศด้วยตนเอง ของนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวไทย
น้ำทิพย์ ทองปลอน
2561
6
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกจากองค์การของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทย
ไชยพศ ประคุณคงชัย
2561
7
ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภค บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รฐา ลักพิทักษ์
2561
8
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตวิทยากับพฤติกรรมการรับชมละครเกาหลี ของผู้บริโภคในประเทศไทย
ประวรา บุญลักขะ
2561
9
การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และการรับรู้ส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร
สัณห์จุฑา กีรติเลิศรัตน์
2561
10
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกี่ยวกับสุนัขในร้านเพ็ทช็อป ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สุทธินี ภักดีวงศ์ชัย
2561
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46]