บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ประเภทใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกันวงเงินฝาก ของนักศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร
ธิดา ปฐมอรุณ
2561
2
ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อรนุตร์ ใจประสาท
2561
3
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อปูนซีเมนต์ ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร
อมรเทพ โอศิริพันธุ์
2561
4
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สินค้าอุปกรณ์สำหรับบานประตูหน้าต่างของสถาปนิก ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร
สุพิณรัตน์ สุดประเสริฐ
2561
5
แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กร ของพนักงานบริษัทเหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จำกัด
สุดธิดา พจน์ฉิมพลี
2561
6
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของบริษัทซอฟต์แวร์การลงทุนแห่งหนึ่ง
สมศักดิ์ เอี่ยมกอง
2561
7
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่นช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ศรัณยนันฑ์ ศรีจงใจ
2561
8
ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการประยุกต์ใช้แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม ของผู้ประกอบการรายย่อยชาวไทย
มนัญญา เสาทอง
2561
9
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
พิม อิงคนินันท์
2561
10
คุณภาพการบริการที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์ออกกำลังกาย "เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ" ในเขตกรุงเทพมหานคร
พัชรี พลเรืองทอง
2561
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51]