บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
รูปแบบการดำเนินชีวิตและส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชาอู่หลงในประเทศไทย
กณตธร อธิศฐโภคิน
2566
2
คุณภาพชีวิตการทำงานและจริยธรรมในองค์กรที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส่วนกลางกรมธนารักษ์
นุศรา ปานนาค
2566
3
การรับรู้คุณภาพการบริการ และการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
Liuqing Xu
2565
4
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บนแอพพลิเคชั่น TikTok ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ผ่านโมเดล AISAS
Zhou Hui
2565
5
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหมอนยางพาราจากประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีน
YING LIU
2565
6
ผลกระทบของกรอบความร่วมมือการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติต่อการรับรู้กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของพนักงาน : กรณีศึกษาบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยแห่งหนึ่ง
อัครภณ สนเอี่ยม
2565
7
ความคาดหวังและการรับรู้ของประชาชนที่ใช้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ศิครินทร์ ฤกษ์สิริกรกุล
2565
8
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Instagram ของผู้บริโภคเพศหญิงใน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
กานต์กวี ทองวงษ์
2565
9
ส่วนประสมทางการตลาดและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร
ธรณิช ผูกสี
2565
10
การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวในโลกออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค
พรรษา สระทองโดย
2565
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86]