บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน้าหลัก | staff | ค้นหา :
แสดงเฉพาะปี พ.ศ. :
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54]
ลำดับ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี พ.ศ.
1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ลินดา ปานเอี่ยม
2562
2
พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟขนาดย่อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
บุษญารักษ์ นักเสียง
2562
3
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโค้ก ซีโร่ ชูก้าร์ ของผู้บริโภควัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
ชาคริยา ทาบสุวรรณ์
2561
4
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดีต่อตรา S-Pure ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ศุภิสรา เกตุกลัด
2561
5
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมบำรุงผิวชนิดเม็ดของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในเขตพื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ
ธนินท์รัฐ โรจนชัยพงศ์
2561
6
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าลักชัวรี่ของสัตว์เลี้ยงประเภทแมวในเขตกรุงเทพมหานคร
บุษราภรณ์ เรืองอุตมานันท์
2561
7
เนื้อหาบนป้ายโฆษณาภายในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และจดจำของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ณัฏฐ์ณิชา พุ่มพวง
2561
8
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
ไอรินลดา สุนันทาภรณ์
2561
9
อิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้าและความพึงพอใจที่มีต่อความภักดีต่อตราสินค้า Zara ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชมภูนุช สมบูรณ์พร
2561
10
ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดและการร้องเรียนที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อเว็บไซต์ Agoda ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชมพูนท เติมประยูร
2561
หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54]