login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 937 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ลินดา ปานเอี่ยม รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ Apple Watch ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ลักษมี อรรจนียกุล รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ของธนาคารธนชาต จำกัด ธันยวัฒน์ ไทยเจริญ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นย่านช่องทางการถ่ายทอดสดเพซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศรัณยนันฑ์ ศรีจงใจ อ.ดร.รสิตา สังข์บุญนาค 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานองค์กรธุรกิจของบริษัทโตโยต้าไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นัฐกานต์ ฐิติจำเริญพร อ.ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การับรู้ภาพลักษณ์ คุณภาพการบริการและส่วนประสมทางการตลาดบริการของธุรกิจสปที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยวชาวจีนในอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เบญจวรรณ พนมรักษ์ อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ร้าน LAWSON108 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วาสินี นิลขาว อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยแรงจูงใจการปฏิบัติงานตที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งทรัพย์สินมีค่า : กรณีศึกษา บริษัทขนส่งทรัพย์สินมีค่าแห่งหนึ่ีง อักษราภัค อภิรักษ์เหล่าสกุล อ.ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคารชั่นนำของเจเนอเรชั่น เบบี้บูนเมอร์ กาญจน์ กุลวิทย์นรากรณ์ ผศ.ดร.ธิตินันธ์ ชาญโกศล 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมบำรุงผิวชนิดเม็ดของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตพื้นที่ ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ธนินท์รัฐ โรจนชัยพงศ์ ผศ.ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล 5 บท กำลังดำเนินการ