login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88]

ค้นหาพบทั้งหมด 878 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สินค้าอุปกรณ์สำหรับบานประตูหน้าต่าง ของสถาปนิกผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ ในเขตกรุงเทพมหานคร สุพิณรัตน์ สุดประเสริฐ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อปูนซีเมนต์ ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร อมรเทพ โอศิริพันธุ์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร รจรินทร์ ไกรสิทธิ์ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงเนื้อหาทางสื่ออินสตาแกรมของยูนิโคล ประเทศไทย กับความผูกพันและคุณค่าตราสินค้ายูนิโคลในทัศนะของกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็ม กฤษฎา ปานลักษ์ อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 5 บท กำลังดำเนินการ
คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มชนิดเข้มข้นพิเศษดาวน์นี่ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ภิญญดา หกเหลี่ยม อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานกับพฤติกรรมการทำงาน และประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานการประปานครหลวง สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ 2 อภิญญา นาวานิรัติศัย อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 5 บท กำลังดำเนินการ
การเปรียบเทียบปัจจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาและการรับรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรกับพฤติกรรมการซื้อยาแก้ปวดลดไข้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครของผู้บริโภค ชินทัศน์ ศิริพรโภคา อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองธุรกิจและส่วนประสมการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารและคาเฟ่สุนัข ในเขตกรุงเทพมหานคร ปรันดา ชัยศิริลาภ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 5 บท กำลังดำเนินการ
การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมด้านผลิตภัณฑ์และปัจจัยแรงจูงใจกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับอัญมณีสังเคราะห์ ของผู้บริโภคสตรีวัยทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อรกานต์ ไตรรัตนานุสรณ์ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 5 บท กำลังดำเนินการ
คุณภาพการบริการที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์ออกกำลังกาย "เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ" ในเขตกรุงเทพมหานคร พัชรี พลเรืองทอง อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 5 บท กำลังดำเนินการ