login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76]

ค้นหาพบทั้งหมด 760 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงานและความเครียดในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง สุภา กะดามัน อ.ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้บริโภคทีมีต่อโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดิอัพ พระราม3 ธนวรรณ วัฒนาสุนทรพงศ์ ผศ.ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านกาแฟสัตว์เลี้ยง (แมว) ในกรุเทพมหานคร ศรัณย์ รัตนประภา ผศ.ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การยอมรับเครื่องแต่งกายลวดลายเชิงวัฒนธรรมไทย ของ เจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ศุภาภรณ์ ภครมณีย์ อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของผู้ใช้บริการในเส้นทางสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ชินตา ศรีคุ้มเหนือ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและส่วนประสมด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนตราสินค้าหัวเว่ยของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฐิติมา พงษ์พานทอง อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 3 บท กำลังดำเนินการ
การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้าประเภทท่องเที่ยว พรชนก ศรีสวัสดิ์ อ.รสิตา สังข์บุญนาค 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการประยุกต์ใช้วแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมของผู้ประกอบการรายย่อยชาวไทย มนัญญา เสาทอง อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 3 บท กำลังดำเนินการ
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีส่วนประสมการตลาดบริการกับพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY ธณิศร์ เธียรกฤตย์ อ.ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมใช้บริการแอพพลิเคชั่น JOOX Music ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดนุวัฒน์ บุนนาค อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท