login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97]

ค้นหาพบทั้งหมด 964 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
คุณภาพการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงลิตเติ้ล ซู (Little Zoo cafe) ณภัทร ศักดินาเกียรติกุล รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2562 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร กรกนก พรประดิษฐ์ อ.ดร.รสิตา สังข์บุญนาค 2562 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความคาดหวัง การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการและพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ในเขตกรุงเทพมหานคร วัชรพล ทิพย์สุวรรณพร อ.ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ 2662 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ซัมมิทแหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด อนุรดี ฤทัยธรรม อ.ดร.รสิตา สังข์บุญนาค 2562 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ชุติมณฑน์ วงษ์ปัญญา อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2562 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้าอีเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จุฑามาศ ช้างใจกล้า อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 2562 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่ส่งผลแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบรนด์อาดิดาสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สุปกฤษศ์ฐณัฐ ยิ้มแย้ม รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
รูปแบบการดำเนินชีวติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน้ำผลไม้สกัดจกาพรุนและเบอร์รี่ยี่ห้อแบรนด์วีต้าของผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร จิรฐา มั่นเหมาะ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
รุปแบบการดำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของพื้้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-Working Space) ในเขตกรุงเทพมหานคร ณัฏฐา เกิดชื่น อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
คุณภาพการให้บริการและส่วนประสมการตลาดบริการ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการที่พักประเภท Resorts Hotel ของนักท่องเที่ยวในเขตอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาวิณี หาญรักษ์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท