login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเปิดรับสื่อกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศด้วยตนเองของนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวไทย น้ำทิพย์ ทองปลอน อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในซอยสุขุมวิท 22 และสุขุมวิท 24 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ณิชารีย์ สัลเลขวิทย์ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 3 บท กำลังดำเนินการ
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นไลน์แมน ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สุพิมล นาคผจญ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อุษณีย์ กุลมาศ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fiber ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผุสชา กล่อมกูล อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกาแฟ 3 อิน 1 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กิตติคุณ วัฒนะโชติ อ.ดร.อัจฉริยา ศิกดิ์นรงค์ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกี่ยวกับสุนัขในร้านเพ็ทช็อป ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สุทธินี ภักดีวงศ์ชัย อ.ดร.อัจฉริยา ศิกดิ์นรงค์ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เอส แอนด์ พี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วันวิสา บัวชุม อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การรับรู้ประโยชน์ และคุณภาพบริการที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ศกุนต์ แพรเพ็ชร อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 5 บท กำลังดำเนินการ
เนื้อหาบนป้ายโฆษณาภายในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และจดจำของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ณัฏฐิณิชา พุ่มพวง รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ