login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วาสนา แจ้งอากาศ อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่ง ในอำเภอหัวหิน ศศิวิมล สุดสวาท อ.ดร.รสิตา สังข์บุญนาค 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความสัมพันธ์ของปัจจัยรูปแบบการดำเนินชีวิตและความรู้ความเข้าใจกับพฤติกรรมการวิ่งมาราธอนของผู้บริโภคที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนในพื่้นที่กรุงเทพมหานคร อัจฉมาพร ไชยวงค์ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ระดับผลิตภัณฑ์ และการสือสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มน้ำผักผลไม้ยี่ห้อดอยคำของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิภารัตน์ ศรีบุรินทร์ อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
กลยุทธ์การตลาด 4C s รูปแบบการดำเนินชีวิต และการยอมรับเทคโนโคลยีที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าชุดทำงานผ่านเว็บไซต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปณยา อักษร อ.ดร.ญาณพล แสงสันต์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของพนักงานธุรกิจประกันวินาศภัยในการรับรองแผนเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ในเขตกรุงเทพมหานคร ภัทราวดี พิพัฒนเดช อ.ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
รูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชั่นแซดในเขตเมือง สุกีตา บินรัตแก้ว อ.ดร.อินทะกะ พิริยะกุล 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มตราสินค้าดอยคำของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ภัทรพล อรรถพร อ.ดร.รสิตา สังข์บุญนาค 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
องค์ประกอบผลิตภัณฑ์และความตระหนักของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีตราฮาลาลของผู้บริโภคชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ชลธิชา ไหวดี อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารแมวสำเร็จรูปชนิดเม็ดของคนเลี้ยงแมวในกรุงเทพมหานคร กิตติมา อุดมสวัสดิ์ อ.รสิตา สังข์บุญนาค 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท