login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่มอาหารพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นันทิดา พุฒซ้อน อ.ดร.วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการพร้อมเพย์ กนกอร กรมแสง ผศ.ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ไลน์ทีวีของผู้ใช้บริการในประเทศไทย ฐิตินันท์ จำปาดวง อ.ดร.วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ำโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการของนักท่องเที่ยวชาวไทย อภินัทธ์ จิระวัฒนา อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้ากลุ่ม Precious plus ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในสำนักงานเขตสวนมะลิ กิตติพงศ์ แสนสุขโชติ อ.ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงานและความเครียดในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง สุภา กะดามัน อ.ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้บริโภคทีมีต่อโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ดิอัพ พระราม3 ธนวรรณ วัฒนาสุนทรพงศ์ ผศ.ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านกาแฟสัตว์เลี้ยง (แมว) ในกรุเทพมหานคร ศรัณย์ รัตนประภา ผศ.ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การยอมรับเครื่องแต่งกายลวดลายเชิงวัฒนธรรมไทย ของ เจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ศุภาภรณ์ ภครมณีย์ อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของผู้ใช้บริการในเส้นทางสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ชินตา ศรีคุ้มเหนือ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท