login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและส่วนประสมด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสมาร์ทโฟนตราสินค้าหัวเว่ยของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฐิติมา พงษ์พานทอง อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 3 บท กำลังดำเนินการ
การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้าประเภทท่องเที่ยว พรชนก ศรีสวัสดิ์ อ.รสิตา สังข์บุญนาค 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการประยุกต์ใช้วแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมของผู้ประกอบการรายย่อยชาวไทย มนัญญา เสาทอง อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีส่วนประสมการตลาดบริการกับพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY ธณิศร์ เธียรกฤตย์ อ.ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมใช้บริการแอพพลิเคชั่น JOOX Music ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดนุวัฒน์ บุนนาค อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
รูปแบบการดำเนินชีวิตและแนวทางการวิเคราะ์หลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและการเลือกกลยุทธ์การลงทุนของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วิไลวรรณ ธีระประเสริฐโสภณ อ.ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจที่มีผลและกระบวนการยอมรับเทคโนโลยี่ที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้บริการ Prompt Pay ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ธิติ ตันติปัญญาคุณ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อไม้กอล์ฟชุดเหล็กของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อรนุตร์ ใจประสาท อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 5 บท กำลังดำเนินการ
องค์ประกาอบจูงใจมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จำกัด ในจังหวัดนครราชสีม ภาณุมาศ เหล็กหมื่นไวย อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความสัมพันธ์ของความถี่ในการเปิดรับสือประเภทออนไลน์และการรับรู้คุณค่าตราสินค้ากับพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของธุรกิจค้าปลีกประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้บริโภค รวีพร ศุภพิพัฒน์วงศ์ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท