login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 932 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
การเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพการให้บริการ รูปแบบการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมการชำระเงินผ่านช่องทางกลางบนเว็บไซต์ของผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิง จิรวัฒน์ คล้ายสินธุ์ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ของนักแสดงและสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3กับพฤติกรรมการติดตามของสตรีวัยทำงานเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวาย จักรวาล หอมกลิ่นแก้ว อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิงและผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมผ่านโทรศัพท์มือถือสามาร์ตโฟนของเล่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จามิกร ม่วงปั่น อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
คุณค่าตราสินค้ากับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ เฮอร์ชีส์ ซอยเฟรช ของผู้บริโภคใตเขตกรุงเทพมหานคร ร่มพฤกษ์ วัชรกุลดิลก อ.ดร.ญาณพล แสงสันต์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยของผู้บริโภคผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อรญา ปาละสิงห์ อ.ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารบนแอปพลิเคชั่นของกลุ่มคนวัยทำงาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พัชชาภา ตันติอมรพงษ์ อ.ดร.ญาณพล แสงสันต์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยด้านผลผลิตภัณฑ์ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อ MG ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นิชาภา วัชราพฤกษ์ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดด้านอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดการรับรู้ประโยชน์ และความพึงพอใจกับพฤติกรรมและความถี่ในการรับชมรายการโทรทัศน์ ช่องเวิร์คพอยท์ในกรุงเทพมหานคร อนุพงศ์ พลีสมุทร์ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแป้งเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ญาณิศา โยทา อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กนกวรรณ พลอยมณี อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท