login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแป้งเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ญาณิศา โยทา อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดาวน์โหลดเกมสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กนกวรรณ พลอยมณี อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
พฤติกรรมการรับชมรายการ "ตื่นมาคุย" ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เอมคอตเอชดี ในเขตกรุงเทพมหานคร สิริพรรณ เวปุระ อ.ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการบริโภคน้ำผัก-ผลไม้คั้นสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ลลิตา ลือกิตติกุล อ.ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
พฤติกรรมการซื้ออาหารท้องถิ่นภาคใต้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นันจิรา ถาวระ อ.ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตวิทยากับพฤติกรรมการรับชมละครเกาหลีของผู้บริโภคในประเทศไทย ประวรา บุญลักขะ อ.ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านทางโซเชียลมีเดียของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร บียภา เชาว์ประสิทธิ์ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การรับรู้คุณภาพการบริการที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ Cafe Amazon ปตท. สำนักงานใหญ่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศิริพร ฤกษ์พอดี อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าซีพี (CP) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร วราภรณ์ ไชยชมภู อ.ดร.อินทะกะ พิริยะกุล 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อโฟมล้างหน้าสำหรับผู้ชายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จรรยา แบบสุวรรณ อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท