login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ความผูกพันต่อองค์การ และคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานของวัศวกรในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี พัสวีภรณ์ วสุสิริกุล รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ตรวจสอบภายในในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นภาภรณ์ บุญจรัส อ.นาฎอนงค์ นามบุดดี 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ต้นแบบภาพลัษณ์ตลาดกลางคืน มุกรวี แสงเปราะ อ.ดร.วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ 3 บท กำลังดำเนินการ
การยอมรับนวัตกรรมระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์วิศวกรโยธาในประเทศไทย วรรธนพงษ์ นันทยาธร อ.ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) สุดธิดา พจน์ฉิมพลี รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของผู้บริโภคของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รฐา ลักพิทักษ์ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 3 บท กำลังดำเนินการ
การรับรู้เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ พร้อมเพย์ ของผู้ใช้บริการ : กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วิลาทินี สุขสวัสดิ์ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการดำรงชีวิตคนเมือง และพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคชายและหญิง ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ธนพร เกตุเหล็ก อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความไว้วางใจและความภักดีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงเอ็มแบ้งก์กิ้ง ของผู้ใชับริการในกรุงเทพมหานคร ปุญชรัสมิ์ พงษ์ธัญญวิชัย อ.ดร.อินทะกะ พิริยะกุล 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
วัฒนธรรมองค์กรวิถีบำรุงราษฎร์มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ วงเดือน เรืองรองหิรัญ อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท