login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
คุณค่าตราสินค้าและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ ชวิศา โกเมนธรรมโสภณ อ.ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ส่วนต่อขยายอ่อนนุช-แบริ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร สิริพงษ์ บุญแก้ว รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมบาสกิ้น ร็อบบิ้นส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทิพรัตน์ ภูริจิตราวงศ์ อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 3 บท กำลังดำเนินการ
การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กษิดิ์เดช หงษ์ทอง อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัมมาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ทิวาทิพย์ เหล็กแท้ อ.รสิตา สังข์บุญนาค 3 บท กำลังดำเนินการ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าและแรงจูงใจกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องหนังตราสินค้า COACH ของผู้บริโภคเพศชายในกรุงเทพมหานคร สุฐิตา ทับสุวรรณ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 3 บท กำลังดำเนินการ
การเรียนรู้การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร สมเกียรติ พริ้มแก้ว อ.ดร.อัจฉริยา ศิกดิ์นรงค์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee TH ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จุฑาทิพย์ แก่นสิงห์ อ.รสิตา สังข์บุญนาค 3 บท กำลังดำเนินการ
การรับรู้สื่อโฆษณาผ่าน Youtube ที่มีผลต่อการตอบสนองของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ Youtube ในเขตกรุงเทพมหานคร สุภาพรรณ สุขวิบูลย์ ผศ.ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล 3 บท กำลังดำเนินการ
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิต บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด อิสระ ไซยสอาด ผศ.ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท