login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการใช้บริการสนามแบดมินตันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ศักรินทร์ ทิขัติ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 3 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมการใช้บริการสนามฟุตบอลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พงษ์ประพันธ์ แสงอาทิตย์ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 3 บท กำลังดำเนินการ
การตัดสินใจใช้บริการสำนักงานบัญชี ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ณัฐสรวง ใหม่จรูญ อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 3 บท กำลังดำเนินการ
การรับรู้ความเสี่ยงและส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ฉัตรชมพู ช่อผกา อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 3 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื่อยาสีฟันคอลเกตของผู้บริโภคในห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ศศิธร ตั้งคำ อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านบริการท่องเที่ยวต่างประเทศของ บริษัท ยูเนี่ยน โปรเฟสชั่นแนล ทราเวล จำกัด เกศิณี สุวรรณสโรช อ.รสิตา สังข์บุญนาค 3 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื็อทัวร์ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของบริษัทอิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ญาดา ชมภูเมศว์ อ.รสิตา สังข์บุญนาค 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเพื่อความขาว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ภาราดา ศรีสังข์ อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 3 บท กำลังดำเนินการ
การรับรู้ภาพลักษณ์ คุณภาพการบริการและส่วนประสมทางการตลาดบริการของธุรกิจสปาที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยวชาวจีนในอำเภอกะทู้จังหวัดภูเก็ต เบญจวรรณ อนุศิลป์ อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 3 บท กำลังดำเนินการ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มร้านชาพะยอมของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นภัสนันท์ ปิติภัสสราพงศ์ อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 3 บท กำลังดำเนินการ