login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมุมองของผู้บริโภคและคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางศรีจันทร์ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร สุนิดา บุญชื่น อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์ และประเภทการนำเสนอภาพยนต์โฆษณา ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาในเว็บไซต์ Youtube ณภธร เลิศประวัติ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สุพัตรา ปรางบาง อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) ธุรกิจรถไฟฟ้า ปะการัง คณนาธรรม อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ณัฐณิชา เศกใจเสือ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคใน จังหวัดนนทบุรี ตรรกวิทย์ มั่นมี รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรองเท้าทำงานของผู้ชายวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร อัครพลณ์ อุตบัววงศ์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ศิริพงษ์ นารีวงษ์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ระบบสนับสนุนที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในสังกัดสำนักงานใหญ่ ขวัญชนก อัจจิมาธีระ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงภาพยนต์ เมกา ซีนีเพล็กซ์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สิทธิชัย ชูบุญสังข์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ