login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ อาคารชุด ครินน์รัชดา 17 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศิริพงศ์ คันธา รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจบริโภคชาตรามือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จิตจินต์ ดวงสร้อยทอง รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผงสำหรับทารกแรกเกิดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สรวิชญ์ พนิตพงศ์ศรี อ.ดร.อัจฉริยา ศิกดิ์นรงค์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร วรสิทธิ์ เลี่ยนอุดม รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการของการใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองเส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย ปรียานารถ หนูทอง รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟจากร้าน "อินทนิล คอฟฟี่" ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ณัฐวุฒิ จิรพัตรไพรีพ่าย อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อร้านกาแฟตราสินค้าไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อังสุมาลินทร์ อุดมชัยพัฒนากิจ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารล้างสารพิษในลำไส้ ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร วรนุช บุญประโคน อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นันทิกา หารกล้า อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะองค์กรธุรกิจกับคุณลักษณะของนักบัญชีที่ผู้ประกอบการต้องการ ในเขตกรุงเทพมหานคร บุตศรา ชื่นมั่น อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท