login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ปัจจัยสวัสดิการมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร กรณีศึกษาพนักงาน บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ) ธัญญารัตน์ คันธรักษ์ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร กรณ๊ศึกษาพนักงานบริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด อนุสรณ์ จารุพันธ์ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับพฤติกรรมที่มีต่อการบริโภคชาร้านทีลิเชียสของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สุพร ตั้งธนัง อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อบลัชออนตราสินค้าระดับสูงของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ลลิตา แก้วสัมฤทธิ์พร อ.รสิตา สังข์บุญนาค 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคย่านศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทราปราการ วาทิช ธนาวรัทนนท์ อ.รสิตา สังข์บุญนาค 3 บท กำลังดำเนินการ
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมชาย ในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์ร่วม มณีรัตน์ นิธิศิษฎิภักดี อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตันของผู้เล่นในกรุงเทพ วีรพงษ์ วุฒาพาณิชย์ อ.รสิตา สังข์บุญนาค 3 บท กำลังดำเนินการ
คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อรองเท้า Onitsuka Tiger ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ฐิติมา คงชัย อ.รสิตา สังข์บุญนาค 3 บท กำลังดำเนินการ
การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าใช้บริการสวนน้ำ Cartoon Network Amezone ของนักท่องเที่ยวในเขตเมืองพัทยา กาวิกา เจนกิจโกศล อ.รสิตา สังข์บุญนาค 3 บท กำลังดำเนินการ
ทัศนคติการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานโมบาย แอพพลิเคชั่น bualuang mbanking ของธนาคารกรุงเทพ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ภูวดล กุลจรัสพิริยะ อ.รสิตา สังข์บุญนาค 3 บท กำลังดำเนินการ