login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ทัศนคติส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร กมลวรรณ พยุงแก้ว อ.รสิตา สังข์บุญนาค 3 บท กำลังดำเนินการ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิ์พลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกทันตกรรมของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ธนบุรี ปนิดา สระทองอ้อย อ.รสิตา สังข์บุญนาค 3 บท กำลังดำเนินการ
องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้เรียนโยคะเพศหญิงที่ศูนย์ออกกำลังกาย ปิยะ โยคะ ในจังหวัดสมุทรปราการ พัชรมณฑ์ สุทธิกุล อ.รสิตา สังข์บุญนาค 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
แรงจูงใจและองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อเพลงถูกลิขสิทธิ์ของ iTunes ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร รัฐสิทธิ์ วิศิษฏ์รัฐพงศ์ อ.รสิตา สังข์บุญนาค 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรและค่านิยมต่อศิลปิน ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อาภาชรัญ นาคา อ.รสิตา สังข์บุญนาค 3 บท กำลังดำเนินการ
คุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเบียร์ ตราโฮการ์เด้นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นฤมล หุ่นรอด อ.รสิตา สังข์บุญนาค 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกหอพักของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี รัตนาภรณ์ คูสมมิตร อ.รสิตา สังข์บุญนาค 3 บท กำลังดำเนินการ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความเชื่อกับการตัดสินใจซื้อกำไลหินมงคลของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร วัชรนนท์ เมฆขยาย อ.รสิตา สังข์บุญนาค 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกียสาขาเมกะบางนา จุฑาทิพย์ เพ็งหยวก อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การรับรู้กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา (ประเทศไทย)ที่มีความสัมพันธ์กับความภัคดีต่อตราสินค้าเครื่องดื่มโค้กของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สุนันทา ศิริกุล รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ