login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
คุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมการบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ร้านมานี มีหม้อ ณัฐนิช ประเสริฐคงแก้ว อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 3 บท กำลังดำเนินการ
การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรับรู้ส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร สัณห์จุฆา กีรติเลิศรัตน์ อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมการทำงาน แรงจูงใจ ค่าตอบแทนและความภักดีต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทข้ามชาติในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร นิชาภา กุลโสภณพงศ์ อ.ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ความตั้งใจในการลาออกของพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้นของบริษัทสายการบิน ABC ประเทศไทย ปฐมาวดี หินเธาว์ อ.ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ทัศนคติการยอมรับซอต์ฟแวร์สำเร็จรูปจัดการสายงานธุรกิจของพนักงานเบทาโกร จำกัด (มหาชน) พัชรี หยิบเจริญพร อ.ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของผู้แทนยา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พิชญาภรณ์ สถาพรวจนา อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ บรรยากาศองค์กรการบริหารองค์กรกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร สุพัตรา โคตรหา อ.ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สุพิเชษฐ์ ตองอ่อน อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การรับรู้ ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความพึงพอใจและเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้าบัตรเครดิต KTC ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จิตรรัมภา ทวีศรี อ.ดร.อินทะกะ พิริยะกุล 2561 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟสบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศรัณยนันฑ์ ศรีจงใจ อ.ดร.รสิตา สังข์บุญนาค 5 บท กำลังดำเนินการ