login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87]

ค้นหาพบทั้งหมด 862 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พิชญา เหลือช่อสิริ อ.ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
องค์ประกอบปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร ตราหมอเส็ง (ไทยแลนด์) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ณัฐชยา แตงเกษม ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล 3 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับสื่อวิทยุ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับฟังวิทยุผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ในเขตกรุงเทพมหานคร ณัฐพร แสงทนต์ ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล 3 บท กำลังดำเนินการ
ความต้องการในการตัฒนาตนเองของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ดุษฎี อรรจน์อังกูร อ.ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร 3 บท กำลังดำเนินการ
การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน และการตลาดในมุมมองของผู้ซื้อที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ชาเขียวพร้อมดื่ม อิชิตัน ในจังหวัดปัตตานี วีรพงศ์ แวหะยี อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 5 บท กำลังดำเนินการ
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเปิดรับสื่อกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศด้วยตนเองของนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวไทย น้ำทิพย์ ทองปลอน อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 5 บท กำลังดำเนินการ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักในซอยสุขุมวิท 22 และสุขุมวิท 24 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ณิชารีย์ สัลเลขวิทย์ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 3 บท กำลังดำเนินการ
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นไลน์แมน ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สุพิมล นาคผจญ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อุษณีย์ กุลมาศ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fiber ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผุสชา กล่อมกูล อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท