login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการนวดไทยในเขตวัฒนา วิจิตรา ปินคำ อ.รสิตา สังข์บุญนาค 3 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ true ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ชไมพร เลิศสิริลดากุล รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยายภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในกรุงเทพมหานคร สิทธิสิน วัฒนรักษ์ศิริ อ.รสิตา สังข์บุญนาค 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์บรรจุไฟฟ้าสำรองแบบพกพาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อัญมณี ประดิษฐบงกช รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ สมบูรณ์แล้ว 5 บท
พฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการใช้บริการออกกำลังพิตเนส เฟิรส์ท สาขา พระราม9 อัจฉรา จำปาทอง อ.รสิตา สังข์บุญนาค 3 บท กำลังดำเนินการ
ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการพอร์โต ชิโน่ ในจังหวัดสมุทรสาคร จันทร์จิรา พงษ์พันธุ์ อ.รสิตา สังข์บุญนาค 3 บท กำลังดำเนินการ
การรับรู้เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย วรารัตน์ แจ่มแจ้ง อ.รสิตา สังข์บุญนาค 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
รูปแบบการดำเนินชีวิตและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลดน้ำหนักของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ชฎาทิพย์ อัตถนันท์ อ.รสิตา สังข์บุญนาค 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความเครียดในการทำงานและมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพนักงานบริษัท่อสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร พิชญา แก้วสระแสน อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ภาวะผู้นำ บุคลิกภาพและทักษะของหัวหน้าทีมที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เอกศิษฏ์ เจริญธันยบูรณ์ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท