login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของลูกค้า ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสด ร้าน Cafe Amazon ของผู้บริโภค ณ สถานีจำหน่ายน้ำมันในเขตกรุงเทพมหานคร ศราธิวัฒน์ ธนไพรินทร์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ทัศนคติส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของผุู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มณฑิตา หิรัญวาทิต รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลไม้กระป๋องแปรรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อติชาต โสมสุภางค์ศรี รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวโครงการภัสสร ของบริษัทพฤกษาเลียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ธรรศ สอนเสนา รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการใช้บริการ อรนุช รัตนางกูร อ.ดร.ศุภิณญา ดัชณาภิรมย์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ทีไอเค แมนูแพคเจอริ่ง จำกัด ณัฐพัชร์ กิจสวัสดิ์ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กัญญณัช สวนอุดม อ.ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ทัศนคติเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการและภาพลักษณ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านเจี๊ยบหมง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นันทนัช กังวาลกุลกิจ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ ของผู้บริโภค ศิรีธร ขาวหมดจด รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และการเปิดรับข่าวสาร ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC) ของครูสถานศึกษาโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พิไลวรรณ กันตัก อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ สมบูรณ์แล้ว 5 บท