login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านขายยาของผู้บริโภคในจังหวัดลพบุรี อภิราม คำนุช อ.ดร.อัจฉริยา ศิกดิ์นรงค์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลังในเขตกรุงเทพมหานคร มุตตา เชื้อบุญทรง อ.ดร.อัจฉริยา ศิกดิ์นรงค์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การรับรู้และทัศนคติต่อสื่อโฆษณาประเภทป้ายดิจิตอลที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นงนุช อุส่าพาณิชย์ อ.ดร.อัจฉริยา ศิกดิ์นรงค์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเปิดบัญชีการซื้อขายค่าเงิน (FOREX Trading) ของนักลงทุนผ่านตัวแทนในประเทศไทย วิชชุตา เจริญผล อ.ดร.ญาณพลแสงสันต์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการและการบริหารประสบการณ์ของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า กลุ่มโรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยต์ พิมพ์ลภัส ณ.วิชัย อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ค่านิยมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ของผู้บริโภคในเขกรุงเทพมหานคร กิตินันท์ คึขุนทด รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ทัศนคติเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนี่ยมตากอากาศเมืองพัทยาของผู้บริโภคชาวไทย วิมลพรรณ อิสรภัคดี รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ
คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อยาสีฟันยี่ห้องคอลเกตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พรพิลัย วรกุลปัญญา รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้ำมันพืชปรุงอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กุลชญา หว่างเพียร รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อน้ำแร่ยี่ห้อหนึ่งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นาริน ต้นสกุลลาภ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท