login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤิตกรรมการซื้อชุดชั้นในสตรียี่ห้อซาบีน่าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มาทินี โลเกศกุล อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 3 บท กำลังดำเนินการ
คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สินี ธนาสัมบูรณ์ผล รศ.สุพาดา สิริกุตตา 3 บท กำลังดำเนินการ
การรับรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ำอัดลมยี่ห้อเอสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นาถยา ตาเมืองมูล รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ
การตัดสินใจออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ประกอบอาชีพจำหน่ายสินค้าในตลาดและแผงลอย ในเขตกรุงเทพมหานคร วัชรการณ์ ด่านกุล อ.ดร.ศุภิณญา ดัชณาภิรมย์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อปูนสำเร็จรูปในจังหวัดระยอง พิเศษรณ เถาสุวรรณ อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 3 บท กำลังดำเนินการ
องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ และความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อซอสปรุงรสสูตรลดโซเดียมของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร กุลสิริ งามสม รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นกาย เรโซนา ดราย เสปรย์ ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ศุภรัสมิ์ จิวะรังสินี รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการซื้อสินค้าอาหารพร้อมทานแช่เย็นในร้านสะดวกซื้อ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มนัสวรรณ พูนผล รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ความรู้ความเข้าใจ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีตราอาลาลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สุภัค นุนาบี อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การรับรู้ความเสี่ยง ความไว้วางใจ และแนวโน้มการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการตลาดธนาคารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อาภัสรา ปุงคานนท์ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท