login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่าน 7-Catalog ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อุษามาส ยิ้มถนอม อ.ดร.อัจฉริยา ศิกดิ์นรงค์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
คุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอาง Kiehl s ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สฎายุ ไทยแท้ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สมฤทัย เหล่าพงศ์ประเสริฐ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ
คุณภาพชีวิตการทำงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานของข้าราชการโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ กมุท เลาหะจินดา รศ.สุพาดา สิริกุตตา สมบูรณ์แล้ว 5 บท
คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มฟังก์ชั่นนัลดริ้งค์ ตราสินค้า "เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์" ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกุรงเทพมหานคร ธิติ ลาภชูสง่า รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการซื้อสินค้าแม็กซืแวลู ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ชญาดา เอื่ยมวงศ์นที รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กัลยานิษฐ์ เดชสิทธิ์ธาวิน รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ
แรงจูงใจที่มึความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณ๊ศึกษาฝ่ายบริหารหนี้ธนาคารแห่งหนึ่ง ประทุมพร ชนะสิทธิ์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อรถยนต์มิตซูบิชิแอททราจ ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร เนตรวี ชัยเจริญ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสถานที่บริการน้ำมันของผู้บริโภคในเขตกาญจนบุรี ศศิร์อร ศุภวิทยาภินันท์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท