login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในห้างสรรพสินค้าเกตเวย์ของผู้บริโภค เปมิกา เจริญศิลป์ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสนามบีบีกันของผู้เล่นบีบีกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สวรรยา นาคใจเสือ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 3 บท กำลังดำเนินการ
คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูป มามี่ โพโคของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ชุมพัชา ฉันทาธิการ อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 3 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ธวัลรัตน์ อาสานะพันธุ์ อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวรีน่าแวร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร วรานิษฐ์ โฆษิตศิริธนรัฐ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2559 3 บท กำลังดำเนินการ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ร้าน Little home ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พัชรภรณ์ บุบบผาดี รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อยาชื่อสามัญของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พนิดา โสธนาสมบูรณ์ อ.ดร.อัจฉริยา ศิกดิ์นรงค์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อหลอดไฟฟ้าตราสินค้าฟิลิปส์ของผู้บริโภคในประเทศไทย สุมนต์ สัจเสถียร รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จีรรัตน์ ลักษมีอรุโณทัย รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ภาพลักษณ์องค์กรและความไว้วางใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ปิยนันท์ สักกุณา รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ