login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านมอญ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ธนบูรณ์ ตรีวารี อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความสัมพันธ์ของความเครียดและลักษณะงานกับความภักดีต่อองค์กรของพนักงานส่วนหน้า ของโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร แคทลียา ศรีทา อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ความสัมพันธ์ของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ภาพลักษณ์ตราสินค้ากับการตัดสินใจจองคอนโดมิเนียมก่อนการขายจริง ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ธนวรรณ จูมานัศ อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 2561 5 บท กำลังดำเนินการ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในธุรกิจ ฟู้ด เดลิเวอรี่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ปณิศรา วิชัยดิษฐ อ.ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
พฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเลบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ศุภพร สุริยะกุล อ.ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภคต่อพฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑ์ชาตรามือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปิยะวรรณ สัตย์ซื่อ อ.ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การเปรียบเทียบ และเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุระหว่างพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ และพนักงานการไฟฟ้าภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี กัญญารัตน์ จันทร อ.ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ 5 บท กำลังดำเนินการ
คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเบียร์ลีโอ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จรี กุพชกะ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พิม อิงคนินันท์ อ.ดร.วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทางย่านเยาวราช ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ฐิติกร พัฒนครู อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 5 บท กำลังดำเนินการ