login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87]

ค้นหาพบทั้งหมด 862 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกาแฟ 3 อิน 1 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กิตติคุณ วัฒนะโชติ อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกี่ยวกับสุนัขในร้านเพ็ทช็อป ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สุทธินี ภักดีวงศ์ชัย อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 5 บท กำลังดำเนินการ
คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เอส แอนด์ พี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วันวิสา บัวชุม อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 5 บท กำลังดำเนินการ
การรับรู้ประโยชน์ และคุณภาพบริการที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ศกุนต์ แพรเพ็ชร อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 5 บท กำลังดำเนินการ
เนื้อหาบนป้ายโฆษณาภายในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และจดจำของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ณัฏฐิณิชา พุ่มพวง รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต อิออน ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ณัฐพล แก้วพลอย อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคที่มีต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิค ของกิจกรรมเพื่อสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา บริษัท แดรี่โฮม จำกัด วิริยะ พีระพัฒนพงษ์ อ.ดร.รสิตา สังข์บุญนาค 3 บท กำลังดำเนินการ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีแก่องค์กรแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ปาริชาติ ภู่อิ่ม อ.ดร.รสิตา สังข์บุญนาค 3 บท กำลังดำเนินการ
พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Wallet ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ณิชา อยู่ประเสริฐ อ.ดร.ญาณพล แสงสันต์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบ้านในระดับราคา 5-7 ล้านบาท ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วาทิต สังข์นวล อ.ดร.ญาณพล แสงสันต์ 5 บท กำลังดำเนินการ