login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์องค์กรของพนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายกรณีศึกษา พนักงานสายงานสนับสนุน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มนิษา โล่ห์เจริญกาล อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ภาพลักษณ์ที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจเข้าทำงานกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตนัย เสรีไพศาล รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร รัตนาพรรณ จักษุมาศ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ัปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเข็มขัดแฟชั่นระดับสูงจากทวีปยุโรปของผู้บริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร จตุพร ศาสวัตสุพพัต รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้อสินค้าและของที่ละลึก ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ณภัทร อครปัณณกูร รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความพึงพอใจในสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ชนิสร วีระกุล รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ค่านิยมองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร แลนด์ เฮ้าท์ จำกัด (มหาชน) กรกนก แก้วเมืองมา รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในตลาดนัดจตุจักร ฐิชากาญน์ พฤนท์ประพัฒน์ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคของสินค้าประเภทเบียร์กรณีศึกษา ผู้บริโภคเบียร์อาซาฮีในเขตกรุงเทพมหานคร นิชาพัฒน์ จิรธรพิพัฒน์ อ.ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมตัดสินใจซื้อซุปไก่สกัดยี่ห้อหนึ่งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อรวรรณ ตั้งศิริเจริญ อ.ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท