login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของลูกค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ขิตษณุศ์ ศรีประเสริฐ อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การตลาดออนไลน์ การรับรู้ต่อเว็บเครือข่ายสังคม Facebook ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้านำเข้าจากเกาหลีโดยวิธีการสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มนลภัส รัตนพันธ์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การเปิดรับสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลและความตั้งใจซื้อสินค้าบนสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร รวิภา สุขสุสาสน์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับคุณค่าตราสินค้าของผู้ชมภาพยนตร์จีทีเอช (GTH) ในกรุงเทพมหานคร อัญชลี แสงพัฒนากรกิจ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ปุ่นในย่านถนนสุขุมวิท 55 คณินณัฐ จารุธรรม อ.ดร.ล่ำสัน เลิศกุลประหยัด 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การรับรู้คุณภาพบริการและความพึงพอใจในการใช้บริการ เอไอเอส พริวิเลจ แอพพลิเคชั่น ของผู้ใช้บริการเครือข่ายเอไอเอสในกรุงเทพมหานคร วิไลวรรณ พกนนท์ อ.ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์รับสมัครงานของผู้ใช้บริการ กุลิสรา ตั้งวณิชกุล อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมุมองของลูกค้า และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจของนิสิตปัจจุบันในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุภาภรณ์ วงษ์ทน อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความสัมพันธ์ของการรับรู้คุณภาพบริการกับความพึงพอใจการใช้บริการรถโดยสารร่วมประจำทางเล้กของผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร ไตรรักษ์ เล็กเริงสินธุ์ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กรของพนักงานประจำคนไทยในบริษัทเอกชนข้ามชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพชรรัตน์ แก้วสุทธา ผศ.ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา 2560 สมบูรณ์แล้ว 5 บท