login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 932 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
การรับรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ธนัญชกร พรมเหง้า รศ.สุพาดา สิริกุตตา 3 บท กำลังดำเนินการ
ส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วรรณิสา หมานมานะ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การรับรู้ คุณภาพการบริการ และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อโครงการครอบครัวสุขสันต์กับบริการขนส่งมวลชนกรุงเทพ ทศพร ไตรเกียรติภูมิ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจซื้อสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศจึนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มัตติกา ช่างศูนย์ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำศัลยกรรมเสริมความงามของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ภัทราพร วิษณุรัก รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ก้บพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นยี่ห้อหนึ่งของประเทศสเปนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ณัฐธภรณ์ พัฒนธิติกานต์ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันของพนักงาน บริษัท ดีเอชแอลซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด ชำนาญ เกษประทุม อ.ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ทัศนคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในผลิตภัณฑ์บัญชีออมหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปณิธี โลหกุล รศ.สุพาดา สิริกุตตา 3 บท กำลังดำเนินการ
เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำเส้นทางภายในประเทศของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร คงพล รักพงษ์ไพโรจน์ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 3 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการ อรสา อัจฉริยสกุลชัย อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 3 บท กำลังดำเนินการ