login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
คุณภาพการบริการบนเครื่องบินของการบินไทยมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสาร ฐิติพงศ์ วรธรรมทองดี รศ.สุพาดา สิริกุตตา 3 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ธนัญกรณ์ ราศรี รศ.สุพาดา สิริกุตตา 3 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานสาขาธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร อรุณวรรณ กุลนิล รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ภาพลักษณ์ที่มีความสัมพันธฺ์กับแนวโน้มการตัดสินใจเข้าทำงานกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ดนัย เสรีไพศาล รศ.สุพาดา สิริกุตตา 3 บท กำลังดำเนินการ
ส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มตรา เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พรพรรณ เกษมทวีทรัพย์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ทัศนคติเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับความ ชญานิศ เวียงสมุทร รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
รูปแบบการดำเนินชีวิตและส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพซบุ๊ค อัญชลี พูพนิช รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาด 4C's และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ของกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สุอัคคินท์ ตั้งพรเจริญสุข อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การเปิดรับข่าวสารและวัตถุประสงค์ในการเปิดรับข่าวสารที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจจากการอ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรี M2F ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ศิริกุล ขยันงาน รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ของผู้บริโภค อัญรินทร์ ปิติภัสสราพงศ์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ