login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำศัลยกรรมของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร กมลนวล นันทสอน รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ
การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรและความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กรบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัดของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร อัฐกานต์ พูลพร รศ.สุพาดา สิริกุตตา 3 บท กำลังดำเนินการ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื้อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารไทยพานิช จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จิตติมา ศรีสวัสดิ์โชคชัย รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของลูกค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ชิตษณุพงศ์ ศรีประเสริฐ อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 3 บท กำลังดำเนินการ
วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงานบริษัทซีเมนส์ จำกัด บุษบา ส่งภากรณ์รัตน์ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์รับสมัครงานของผู้ใช้บริการ กุลิสรา ตั๊งวณิชกุล อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 3 บท กำลังดำเนินการ
ความพึงพอใจในการเลือกเรียนสถาบันกวดวิชา ณ อาคารวรรณสรณ์ เขตพญาไท ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อรพรรณ ปรีชม อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ภัทราภรณ์ สิริภัทราวรรณ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นันท์นภัส ชัยเมธพรพิศาล อ.ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร 3 บท กำลังดำเนินการ
การรับรู้ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ชญาณ์นันท์ รัชนิพนธ์ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท