login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ประเภทข้าวและอาหาร ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ธัญญ์วาริน จันทรา รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย ณัฐพร กังวาลสิงหนาท รศ.สุพาดา สิริกุตตา 3 บท กำลังดำเนินการ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กิตติยา ยุทธนาปกรณ์ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2558 5 บท กำลังดำเนินการ
คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีความสัมพันธิ์ต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร อวยพร ปานหนู รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อและความภักดีต่อตรา KFC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ขวัญฤทัย ฉันทนาวรวัฒน์ อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเครื่องปรับอากาศแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พัลลภ เตชะสุวรรณ์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ของผู้บริกโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อานันทกา ศักดิ์วรวิชญ์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันกับพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารของผู้ใช้บริการห้างบิ๊กซีในเขตกรุงเทพ สิปปกร เมืองมูล รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
องค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการทำงานของพนักงานสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในเขตห้วยขวาง กุลธรา ถูกจิตร รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนทองรูปพรรณของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพญนภา ธูปสูงเนิน อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 3 บท กำลังดำเนินการ