login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 932 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้า H&Mของผู้บริโภคในเขตกุรงเทพมหานคร ทชล เศวตประสาธน์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การรับรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที่มีผลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตไทยพานิชย์ อัพทูมี ของผู้บริโภคในเกรุงเทพมหานคร กรวิกา อณารัตน์ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
แรงจูงใจและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟควบคุมน้ำหนักของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วัลยา จตุรภัทรพงศ์ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพท์แห่งประเท่ศไทยของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร เกียรติศักดิ์ พัฒนดำรงเกียรติ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตราสินค้าหนึ่งของไทย สำหรับผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร อังค์วรา อรรถเจริญพร รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
มูลเหตุแลพฤติกรรมของผู้ชมที่ไปรับชมการแข่งขันกีฬามวยไทยที่เวทีสนามมวยในเขตกรุงเทพมหานคร พรหมภัสสร เมฆไหว อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 3 บท กำลังดำเนินการ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีของนิสิตปริญญาตรี ปพณ ภัควรกาญจน์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวยี่ห้อ บีไนท์ ของผู้บริโภคในดิสเคาน์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไพศาล วรานุคุปต์ อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การรับรู้การสื่อสารทางการตลาด และทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปกูนน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ธรรมรัตน์ คำวิชิต รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
คุณค่าตราสินค้า และส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ำมันเชื่อเพลิงของผู้ใช้บริการในเขตปริมณฑล กรกนก ทศจรูญเกียรติ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท