login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 932 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตราสินค้าประเทศจีน ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร รณกฤต โชติรสดำรงค์ อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 3 บท กำลังดำเนินการ
สื่อโฆษณาที่ติดภายนอกรถประจำทางในระบบขนส่งมวลชลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า และบริการของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ณัฐวุฒิ กิจวรเกียรติ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์ เภตรา แพพิมพารัตน์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ
ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของพนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานคร พิชชานันท์ ฐิติอักษรศิลป รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อน้ำมันรำข้าวสำหรับปรุงอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ฐิติมา พูลนวล รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวมต่อตราสินค้า UNQLO ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทวีทรัพย์ แสพลกรัง รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การรับรู้และการจัดการความเสี่ยงในการซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ฐิติพร เพื่องวรรธนะ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2558 5 บท กำลังดำเนินการ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พัชณีกร พิศพานต์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ภาพลักษณ์องค์กร และคุณภาพการให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จันทร์เพ็ญ กรวิทยาคุณ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2559 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วสุวัฒน์ ศิริกุล รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 3 บท กำลังดำเนินการ