login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ทัศนคติ และปัจจัยทางด้านแรงจูงใจของผู้บริโภคที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนัก ผ่านสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ณัฏฐา คูบัวหลวง อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อครีมบำรุงผิวประเภทครีมลดริ้วรอย (ระดับ Counter Brand) ของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ศศิธร ประยูรสวัสดิ์เดช อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้บริการ TrueMoney Transfer ของแรงงานชาวกัมพูชาที่เข้ามาทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นารถวจี ปลอดภัย อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 5 บท กำลังดำเนินการ
ส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรองเท้าบาสเกตบอล ไนกี้ ของผู้บริโภคในประเทศไทย พันธวัช เตชะสำราญ อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การค้นหาฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้บริการให้ความสนใจบนโมบายแบงค์กิ้ง ของผู้ใช้บริการธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ภัทราวรรณ วุฒินันติวงศ์ อ.ดร.อินทะกะ พิริยะกุล 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การประเมินปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G เครือข่าย AIS ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาริศา จิตรประเสริฐศรี อ.ดร.อินทะกะ พิริยะกุล 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยส่งผลต่อความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นไลน์แมน ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ดนตรี มีสม อ.ดร.อินทะกะ พิริยะกุล 5 บท กำลังดำเนินการ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ราณี ทองสุข อ.ดร.อินทกะ พิริยะกุล 2561 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การรับรู้คุณค่า ภาพลักษณ์ และความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า 7-Select ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทัศนีย์ เชื้อดี อ.ดร.อินทะกะ พิริยะกุล 5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สินค้าอุปกรณ์สำหรับบานประตูหน้าต่าง ของสถาปนิกผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ ในเขตกรุงเทพมหานคร สุพิณรัตน์ สุดประเสริฐ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 5 บท กำลังดำเนินการ