login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการที่ร้านไดโซ ซังเงียว ของผู้บริโภคในเขตบางนา จันจิรา อรวงศ์ไพศาล รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บรรจุภัณฑ์ AMAZON BIO CUP ในเขตกรุงเทพมหานคร กรองแก้ว เพชรออด รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
คุณภาพการให้บริการ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร วราภรณ์ อินทร์วิมล อ.ดร.พนิต กุลศิริ 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
คุณภาพการบริการ ประโยชน์ที่แสวงหา และพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร คันธรส พจน์สถิตย์ อ.ดร.พนิต กุลศิริ 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อสโมสรในสังกัด ของนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพชาวไทยเพศชาย ที่แข่งขันในรายการไทยแลนด์ บาสเกตบอลลีก ปี 2013 ณัฏฐพล โพธิชาญประเสริฐ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 5 บท กำลังดำเนินการ
แนวทางการพัฒนาการบริการของธุรกิจที่พักและร้านอาหารย่านถนนข้าวสาร ศิวพร ชูศร อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนมยูเอชทีแคลเซียมสูงแบบกล่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สิรินาถ วงศ์ภัทรวิฑูร อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในกรุงเทพมหานคร ธันยากานต์ ธนพรนิธิวงศ์ อ.ดร.พนิต กุลศิริ 3 บท กำลังดำเนินการ
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาล รุ่งทิวา สมตน อ.ดร.พนิต กุลศิริ 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสนค้าผ่านแอพพลิเคชั่นช้อปปิ้งออนไลน์บนโทรศํพท์มือถือสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ณัฐสุรีย์ ไชยสถิตย์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท