login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ภาพลักษณ์องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร สรัล เบญจศุภางค์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผู้ชายในกรุงเทพมหานคร ชนิดา ประทักษ์สิน รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความพึงพอใจเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงทรีอินวันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ณัฐกฤต วันดียา รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร พรวิภา เวทประเสริฐวงศ์ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การเปรียบเทียบทัศนคติทางด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมผู้บริโภคสปองจ์เค้กและชิฟฟ่อนเค้กในกรุงเทพมหานคร ปภัสนันท์ ศรีแสงฉาย รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรมการกำหนดการใช้อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อิทธิพล บุญเดช อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานร้านสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร มนัสวิน พรสุทธิสินธุ์ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดับจากร้านค้าเฟซบุ๊คแฟนเพจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทศสุวรรณ พลาฤทธิ์ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ภัทราพร ขำสร้อยทอง รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าคัมรี่ ไฮบริด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วีรชัย ไชยศิริ รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท