login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 934 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในกรุงเทพมหานคร สุพรรษา แสนทวีสุข อ.ดร.พนิต กุลศิริ 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความพึงพอใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของลูกค้าชาวไทยที่ใช้บริการจัดประชุมสัมมนาโรงแรมขนาดใหญ่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ชานนท์ ทีรฆพงศ์ อ.ดร.ล่ำสัน เลิศกุลประหยัด 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดทางการตลาด 4A และคุณค่าตราสินค้าต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บุณฑริก พานิชพันธ์ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อรองเท้าแบดมินตันของผู้เล่นกีฬาแบดมินตันในกรุงเทพมหานคร ขันติไช พรโชคชัย อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 2558 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
คุณลักษณะพึงประสงค์และภาพรวมการให้บริการของพนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด ธนวรรณ บัวคลี่ อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกระเป๋าถือสตรีแบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคสตรีในกรุงเทพมหานคร กัญญ์วรา ศิริผ่อง รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานและความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อความตั้งใจในการลาออกของพนักงาน เจนเนอเรชั่น วาย ของบริษัทเอกชนในย่านธุรกิจสีลมและสาธร ในกรุงเทพมหานคร ปริทัศน์ คล่องดี รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
พฤติกรรมของผู้นำที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร กชกร เมืองวงค์ อ.ดร.พนิต กุลศิริ 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
พฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เอกพล รุ่งโรจน์กิจกุล อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมซูเปอร์พรีเมี่ยมยี่ห้อหนึ่งของอเมริกาของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ณัฐณี สุขเสมา รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท