login

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]

ค้นหาพบทั้งหมด 932 รายการชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย อาจารที่ปรึกษา รหัสเล่ม สถานะ
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ณัฐพล ทิพย์แก้ว รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อวรรณกรรมเยาวชนของวัยรุ่นในจังหวัดสมุทรปราการ วิไลรัตน์ เอี่ยมสุองค์ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง ชัชนี จิรประยุกต์เลิศ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ วิสต้า การ์เด้น คอนโดมิเนียม ศศิณัชชา หอมคง รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์ของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร พิสุทธินี พานทอง อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความรู้ความเข้าใจ กระบวนการยอมรับนวัตกรรม ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อพลังงานเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอลของผู้ขับขี่รถยนต์ในกรุงเทพมหานคร ภัทราภรณ์ วชิรโกเมน อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 2557 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การยอมรับนวัตกรรมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ธีรพงศ์ อุ่นตันเตยานนท์ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
แนวคิดการควบคุมคุณภาพ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) อมร สามารถ รศ.สุพาดา สิริกุตตา 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการใช้เครื่องพิมพ์บราเดอร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ชัยวัฒน์ โฉมศรี อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท
การศึกษาวัฒนธรรมการทำงานองค์กรข้ามชาติที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานที่ทำงานในบริษัทข้ามชาติ กรณีศึกษาเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร วราภรณ์ พรมทา อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 2556 สมบูรณ์แล้ว 5 บท